Aktualności

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny
Data publikacji: 21 sierpnia 2015

Zadania:

 1. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Staroście Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności: wspieranie przewodniczącego zarządu powiatu poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audytor wewnętrzny realizuje zadania związane z audytem wewnętrznym w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu polegające na: 
  • opracowaniu procedur i planu audytu,
  • identyfikacji i analizie ryzyka w odniesieniu do celów i zadań starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
  • ustalaniu reakcji na zidentyfikowane ryzyka, 
  • przeprowadzeniu planowanych zadań audytowych, 
  • wydawaniu na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu rekomendacji i przeprowadzenie czynności sprawdzających oceny funkcjonowania systemu organizacyjnego w audytowanym obszarze, 
  • opracowaniu rocznego sprawozdania z wykonanych zadań audytowych, 
  • przeprowadzaniu pozaplanowych zadań audytowych zlecanych przez kierownika jednostki,
  • wykonywaniu czynności doradczych oraz składaniu wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu i Starostwa,
  • ocenie wiarygodności sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych
  • ocenie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Powiecie procedurami wewnętrznymi
  • prowadzeniu bieżących i stałych akt audytu
  • prowadzeniu rejestru kontroli zewnętrznych oraz nadzór nad prawidłowością realizacji zaleceń pokontrolnych i korespondencji w zakresie prowadzonych kontroli.
  • współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie prawidłowej realizacji zadań
  • udostępnianiu informacji publicznej w zakresie przewidzianym prawem.
Powrót
`