Aktualności

Stanowisko ds. kontroli zarządczej

Stanowisko ds. kontroli zarządczej
Data publikacji: 22 sierpnia 2015

Zadania:

 1. Stanowisko podlega bezpośrednio Staroście i współdziała ze Skarbnikiem Powiatu oraz Sekretarzem Powiatu.
 2. Do podstawowych zadań Stanowiska należy w szczególności:
  • sporządzanie planów kontroli w Starostwie, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach, którym udzielono dotacji ze środków powiatu,
  • przeprowadzanie zgodnie z planem lub na doraźne polecenie kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych, 
  • przeprowadzanie kontroli innych podmiotów w zakresie udzielonej im dotacji ze środków budżetu powiatu.
 3. W toku prowadzonej kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych ustalanie:
  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań, finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem
 4. Udzielanie pracownikom jednostek kontrolowanych instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą.
 5. Sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów wniosków i wystąpień pokontrolnych.
 6. Przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji.
 7. Współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie wykonywania przez niego zadań.
 8. Zasady kontroli zarządczej, szczegółowe procedury postępowania oraz zakres uprawnień, kompetencji i odpowiedzialności w tym zakresie określi Starosta w wydanym zarządzeniu.
 9. Analizowanie protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady pod kątem zawartych w nich ustaleń.
Powrót
`