Aktualności

Rekrutacja do II edycji szkoleń - Projekt EUROszansa dla Lubelszczyzny

Rekrutacja do II edycji szkoleń - Projekt EUROszansa dla Lubelszczyzny
Data publikacji: 26 listopada 2014
W dniu 02.04.2012 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do II edycji szkoleń w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Rekrutacja do II edycji trwa do 15 czerwca 2012 r.

 

 

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich na terenie powiatu puławskiego (gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Wąwolnica, Żyrzyn, Puławy- z wyłączeniem Miasta Puławy) lub gminy Wojciechów w powiecie lubelskim. Priorytetowo będą traktowane osoby posiadająca status rolnika lub osoby bezrobotnej.

 

Projekt zakłada w każdej z trzech edycji (w jednej edycji po 20 osób) zastosowanie następujących instrumentów wsparcia łącznie:

 1. Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (w wymiarze - 96 godz./osobę) z elementami doradztwa umożlwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej: 
  • Blok A „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej” (16 godz.)
  • Blok B „Jak założyć własną firmę- krok po kroku” (56 godz.)
  • Blok C „Biznesplan” (24 godz.)

   Uczestnicy szkolenia skorzystają z usług doradczych w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej, w wymiarze 3godz./os.

 2. Promocję i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości związanej z turystyką na obszarach wiejskich, w tym:
  • Spotkania panelowe z przedsiębiorcami 
  • Jednodniowa wizyta studyjna w przedsiębiorstwach

 3. Udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczejdla uczestników szkoleń z elementami doradztwa, których wnioski o dotację uzyskają największą liczbę punktów w konkursie ogłoszonym przez Operatora Grantu (Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”) 
  • przyznanie 33 dotacji
  • maksymalna kwota brutto jednej dotacji 12 000 CHF
  • wymagany wkład własny 30% 
  • monitorowanie przez 12 miesięcy prawidłowego wydatkowania dotacji 

 

Warunki uczestnictwa w Projekcie

Osobą uprawnioną do ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie i uzyskanie wsparcia może być osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich, na terenie objętym wsparciem (powiat puławski oraz gmina Wojciechów w powiecie lubelskim) spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. ukończyła 18 lat w dniu przystąpienia do Projektu, 
 2. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie objętym wsparcie 
 3. korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
 4. nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu Kodeksu Karnego, 
 5. nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu, 
 6. nie korzysta obecnie z innych dostępnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
 7. nie pozostaje w stosunku pracy lub w innej formie zatrudnienia (umowy cywilnoprawnej, umowy agencyjnej itp.) z podmiotami realizującymi Projekt, w tym Powiatem Puławskim, Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”, Lubelskim Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy, 
 8. nie jest wspólnikiem lub komplementariuszem w spółce osobowej, 
 9. nie jest członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osoby będącej członkiem spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej (banku spółdzielczego) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, która nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni. 

 

Ilość miejsc jest ograniczona – Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można

 1. składać w zamkniętej kopercie w Biurze Lubelskiego Ośrodka Samopomocy,
  ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin,

 2. wysłać pocztą lub kurierem na adres Lubelskiego Ośrodka Samopomocy,
  ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin,

 3. przekazać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem Biur lidera i partnerów projektu:
  • Starostwo Powiatowe w Puławach
   24-100 Puławy,al. Królewska 19

  • Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
   24-150 Nałęczów, ul. S. Żeromskiego 1

  • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
   24-130 Końskowola, ul. Pożowska 8

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają potwierdzenie do dnia 25.06.2012 r. drogą e-mailową lub telefoniczną. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu i terminu realizacji szkoleń.

 

Szkolenia będą organizowane na terenie powiatu puławskiego (I edycja szkoleń w Nałęczowie, II edycja szkoleń w Kazimierzu Dolnym, III edycja szkoleń w Puławach). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz na zakończenie świadectwa ukończenia szkolenia. W trakcie zajęć zaplanowano dla uczestników wyżywienie.

 

Ramowy program szkoleń- II edycja

Blok A

„Warsztaty z komunikacji interpersonalnej”

M1: Kształtowanie podstaw przedsiębiorczego myślenia i działania (8 godz.)

M2: Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w działalności gospodarczej (8 godz.)

Blok B

„Jak założyć własną firmę – krok po kroku”

M3: Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (8 godz.)

M4: Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (16 godz.)

M5: Podstawy księgowości w małych firmach (16 godz.)

M6: Podstawy marketingu i promocji (8 godz.)

M7: Źródła finansowania działalności gospodarczej ukierunkowanej na turystykę (8 godz.)

Blok C

„Biznesplan”

M8: Wprowadzenie do metodologii budowania Biznesplanu (8 godz.)

M9: Finansowe aspekty Biznesplanu (8 godz.)

M10: Sporządzanie Biznesplanu (8 godz.)

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji i projektu można uzyskać w Biurze projektu w godz.: 9.00-16.00.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Anna Pożarowszczyk - Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i doradztwa

 

ADRES BIURA
Lubelski Ośrodek Samopomocy
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
tel./fax: (81) 743 66 13
e-mail: euroszansa@los.lublin.pl

Powrót
`