Aktualności

EUROszansa. Nowa działalność gospodarcza – rekrutacja uczestników projektu

EUROszansa. Nowa działalność gospodarcza – rekrutacja uczestników projektu
Data publikacji: 23 listopada 2014
27 lutego 2012 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”. Grupę docelową stanowią osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich na terenie powiatu puławskiego (gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy – z wyłączeniem miasta Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn) lub gminy Wojciechów w powiecie lubelskim. Priorytetowo będą traktowane osoby posiadająca status rolnika lub osoby bezrobotnej. Rekrutacja do I edycji trwa do 16.03.2012 r.

Projekt zakłada w każdej z trzech edycji (każda edycja obejmie 20 osób) zastosowanie następujących instrumentów wsparcia łącznie:

 1. Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (w wymiarze - 96 godz./osobę) z elementami doradztwa umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej:
  • Blok A „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej” (16 godz.)
  • Blok B „Jak założyć własną firmę - krok po kroku” (56 godz.)
  • Blok C „Biznesplan” (24 godz.)

   Uczestnicy szkolenia skorzystają z usług doradczych w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej w wymiarze 3 godz./os.

 2. Promocję i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości związanej z turystyką na obszarach wiejskich, w tym: 
  • Spotkania panelowe z przedsiębiorcami 
  •  Jednodniowa wizyta studyjna w przedsiębiorstwach

 3. Udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczejdla uczestników szkoleń z elementami doradztwa, których wnioski o dotację uzyskają największą liczbę punktów w konkursie ogłoszonym przez Operatora Grantu (Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”)
  • przyznanie 33 dotacji
  • maksymalna kwota brutto jednej dotacji 12 000 CHF
  • wymagany wkład własny 30% 
  • monitorowanie przez 12 miesięcy prawidłowego wydatkowania dotacji 

 

Warunki uczestnictwa w Projekcie

Osobą uprawnioną do ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie i uzyskanie wsparcia może być osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich, na terenie objętym wsparciem (powiat puławski oraz gmina Wojciechów w powiecie lubelskim) spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. ukończyła 18 lat w dniu przystąpienia do Projektu,
 2. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie objętym wsparcie
 3. korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu Kodeksu Karnego, 
 5. nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu,
 6. nie korzysta obecnie z innych dostępnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 7. nie pozostaje w stosunku pracy lub w innej formie zatrudnienia (umowy cywilnoprawnej, umowy agencyjnej itp.) z podmiotami realizującymi Projekt, w tym Powiatem Puławskim, Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”, Lubelskim Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy,
 8. nie jest wspólnikiem lub komplementariuszem w spółce osobowej,
 9. nie jest członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osoby będącej członkiem spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej (banku spółdzielczego) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, która nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.

 

Ilość miejsc jest ograniczona. Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można:

 1. składać w zamkniętej kopercie w Biurze Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin, lub
 2. wysłać pocztą lub kurierem na adres Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin, lub
 3. przekazać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem Biur lidera i partnerów projektu: 
  1. Starostwo Powiatowe w Puławach
   24-100 Puławy, al. Królewska 19
  2. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
   24-150 Nałęczów, ul. S. Żeromskiego 1
  3. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
   24-130 Końskowola, ul. Pożowska 8 

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają potwierdzenie do dnia 23.03.2012 r. drogą e-mailową lub telefoniczną. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu i terminu realizacji szkoleń.

 

Szkolenia będą organizowane na terenie powiatu puławskiego (I edycja szkoleń w Nałęczowie, II edycja szkoleń w Kazimierzu Dolnym, III edycja szkoleń w Puławach). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz na zakończenie świadectwa ukończenia szkolenia. W trakcie zajęć zaplanowano dla uczestników wyżywienie.

Szczegółowe informacji na temat rekrutacji i projektu można uzyskać w Biurze projektu w godz.: 9.00-16. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Anna Pożarowszczyk- Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i doradztwa

 

Adres biura
Lubelski Ośrodek Samopomocy
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
tel./fax: 81 743 66 13
e-mail: euroszansa@los.lublin.pl

 

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Powrót
`