Aktualności

4 miliony franków szwajcarskich dla Powiatu Puławskiego

4 miliony franków szwajcarskich dla Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 29 października 2014
Została podpisana umowa na realizację projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny finansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w ramach Priorytetu 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform; Obszar tematyczny nr 1: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny …” jest rezultatem zaangażowania Powiatu Puławskiego, Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Nałęczowie. Obejmuje swoim zasięgiem 10 gmin powiatu puławskiego: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn oraz gminy Wojciechów, które również aktywnie uczestniczyły w jego kreowaniu. Wartość całkowita projektu to 4 153 278 CHF (franków szwajcarskich). Otrzymane dofinansowanie z pomocy szwajcarskiej wynosi 4 000 000 CHF. Głównym celem realizacji projektu jest wyrównanie szans rozwojowych obszarów wiejskich w województwie lubelskim poprzez rozwój atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny. 

 

Cele szczegółowe przyjęte do realizacji to:

  • rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich;
  • stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w zakresie rozwoju funkcji turystycznej, jako istotnego czynnika aktywizacji mieszkańców podregionu w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę EURO 2012;
  • wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia ustawicznego, prowadzące do pełnego uczestnictwa mieszkańców obszarów wiejskich w życiu zawodowym i społecznym;
  • rozwój komunikacji przestrzennej ukierunkowanej na promowanie podregionu oraz wzmocnienie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej;
  • wymiana wiedzy i doświadczeń z wysokorozwiniętymi państwami europejskimi w zakresie budowania partnerstw lokalnych. 

 

   Powiat Puławski występuje w roli Instytucji Realizującej, reprezentującej wszystkich Partnerów Projektu przed instytucjami włączonymi we wdrażanie Programu Szwajcarskiego. Odpowiada za zarządzanie i koordynację całości zadań objętych Projektem, zawiązanie strategicznego partnerstwa z podmiotem szwajcarskim, przygotowanie wizyt studyjnych, stworzenie i aktualizację interaktywnego portalu internetowego dedykowanego Projektowi.

 

Partnerzy:

  • Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” – występuje w roli Operatora Dotacji. Do jej zadań należą szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków, redystrybucja grantów na lokalne projekty w ramach konkursów, Opracowanie Planu Rozwoju Turystyki w podregionie oraz audyt finansowy.
  • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zajmie się realizacją szkoleń ogólnorozwojowych ukierunkowanych na działalność pozarolniczą.
  • Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie przeprowadzi szkolenia z przedsiębiorczości z elementami doradztwa.   

 

www.programszwajcarski.gov.pl 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.wwpe.gov.pl 

www.mrr.gov.pl

 

Powrót
`