Aktualności

IX Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

IX Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie
Data publikacji: 26 sierpnia 2015
Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu Puławskiego, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach, 26.08.2015 r. godz. 14:00:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas VIII sesji Rady Powiatu w dniu 17.06.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 03.06.2015 r. do 13.08.2015 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za I półrocze 2015 roku.
 7. Informacja nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Puławski do nauki w roku szkolnym 2015/2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części budynków usytuowanych na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie przy ul. Pałacowej 4, oznaczonej numerem ewidencyjnym 362/4 o pow. 0,1400 ha, na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych Nr 112815L i 107424L w miejscowości Śniadówka”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015 r. dla Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Danuta Smaga - Przewodnicząca Rady Powiatu

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. informacji Biura Obługi Rady i Zarządu Powiatu

Powrót
`