Aktualności

Sprawy związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

brak
Data publikacji: 28 sierpnia 2015

 I.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

     Starosta Puławski

II.    PODSTAWA PRAWNA

·     Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1990). 

·     Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. , poz. 2351)

·     Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz.1374).

·     Zarządzenie Nr 64/2014 Starosty Puławskiego z dni 14 lipca 2014 r . w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz jego organizacji.

  

III.  SPOSÓB ZŁOŻENIA I WYMAGANE DOKUMENTY

Przeprowadzanie narad koordynacyjnych dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy: pulawy.powiat.geoportal2.pl.

W związku z powyższym  składanie przez WNIOSKODAWCÓW wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie odbywać się jedynie drogą elektroniczną przez geoportal powiatowy https://pulawy.geoportal2.pl/

Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności konieczne będzie założenie konta na geoportalu w module „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Założenie konta jest bezpłatne. Instrukcja korzystania z serwisu dostępna jest na stronie geoportalu, po zalogowaniu.

Po złożeniu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy przekazać w sposób elektroniczny:

1. Propozycję usytuowania projektowanych  sieci przedstawionych na planie sytuacyjnym  sporządzonym  na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych przez projektanta.  Projektowane urządzenia, będące przedmiotem uzgodnienia, wkreślić według obowiązujących norm, a następnie podkolorować i opisać w legendzie. Zaznaczyć powstałe kolizje i opisać  -  (plik PDF podpisany elektronicznie).

   2.  Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci (przyłączy), umożliwiający aktualizację baz

  danych  prowadzonych przez Starostę Powiatu Puławskiego sporządzony  w Państwowym

  Układzie  Współrzędnych Geodezyjnych 2000 - (plik DXF).

3. Warunki techniczne do projektowania sieci uzbrojenia terenu , warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej  - (skan PDF podpisany elektronicznie)

4.  Decyzję na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - (skan PDF podpisany elektronicznie)

5. Oryginał  mapy do celów projektowych podpisany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, z datą sporządzenia, zawierający identyfikator ewidencyjny materiału  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczenie o pozytywnej weryfikacji - (skan PDF podpisany elektronicznie przez geodetę)

6. Pełnomocnictwo udzielone osobie która ewentualnie występuje w imieniu projektanta lub inwestora –  (skan PDF podpisany elektronicznie)

7. Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin zakończenia narady koordynacyjnej wyznaczony zostanie nie później niż 10 dni od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów uczestniczących w naradzie.

V.  SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

-      Dokumentację projektową  wnioskodawca  odbiera ze swojego konta w geoportalu w zakładce ,, Dokumenty do wniosku -materiały do pobrania ”.

VI.   OPŁATY

·     Za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobierana jest opłata na podstawie tabeli 16 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne   

Opłata wykazana w dokumencie obliczenia opłaty przesłana na konto Wnioskodawcy w geoportalu winna być wniesiona przed terminem narady koordynacyjnej.

 

Opłaty dokonywane na konto Starostwa Powiatowego w Puławach można uiścić:

a)     przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Końskowoli 

Nr 33 8741 0004 0007 6858 2000 0080

      b)  usługą PayByNet za pomocą geoportalu

Opłata skarbowa w wysokości  17 zł obowiązuje przy złożeniu dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia/pełnomocnictwa .

Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej . przelewem  na  rachunek  bankowy: Urząd Miasta; ul. Lubelska 5   24-100 Puławy,   na konto Nr: 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem Starostwo Powiatowe w Puławach,  Oddział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu al. Królewska 19 24-100 Puławy p. 227, lub pod numerem telefonu: (81) 8861181 oraz e-mail: brzezinski@pulawy.powiat.pl

Powrót
`