Aktualności

X Sesja Rady Powiatu Puławskiego

X Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 22 września 2015
Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 23.09.2015 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas IX sesji Rady Powiatu w dniu 26.08.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 14.08.2015 r. do 11.09.2015 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za I półrocze 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia na terenie Gminy Janowiec drogi powiatowej Nr 2526L dojazd do rzeki Wisły w Janowcu kategorii drogi powiatowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 107707L na odcinku od 0+000,00 do km 0+721,00 w miejscowości Opoka, Gmina Końskowola”.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Danuta Smaga - Przewodnicząca Rady Powiatu

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. informacji Biura Obługi Rady i Zarządu Powiatu

Powrót
`