Aktualności

XI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

XI Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 23 października 2015
Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28.10.2015 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1.  Przedstawienie porządku obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z X sesji.
 3.  Interpelacje i zapytania radnych.
 4.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas X sesji Rady Powiatu w dniu 23.09.2015 r.
 5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 14.09.2015 r. do 16.10.2015 r.
 6. Informacja nt. realizacji zadań oświatowych w tym wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Puławskiego i zatwierdzenia jej regulaminu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Puławy w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa ul. Ceglanej w Puławach”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 13. Informacja Przewodniczącej Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2014 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Danuta Smaga - Przewodnicząca Rady Powiatu.

 

Dodała: Magdalena Kobiałka - Starostwo Powiatowe w Puławach
na podst. informacji Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Powrót
`