Aktualności

XII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

XII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie
Data publikacji: 25 listopada 2015
Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 25.11.2015 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XI sesji Rady Powiatu w dniu 28.10.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 19.10.2015 r. do 13.11.2015 r.
 6. Informacja o realizacji projektu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011–2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w 2015 roku od Wojewody Lubelskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2015 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 23 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Puławy w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa i rozbudowa drogi w ul. Norwida w Puławach”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

 

na podst. informacji z Biura Rady i Zarządu Powiatu

Powrót
`