Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie puławskim

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie puławskim
Data publikacji: 16 grudnia 2015
Od 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu puławskiego będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Za organizację tego systemu odpowiedzialny jest samorząd Powiatu – zadanie ma charakter rządowy, ale ustawodawca jego realizację zlecił powiatom i starostom.

W ramach systemu w powiecie puławskim zostanie uruchomionych pięć punktów darmowej pomocy prawnej, co jest zgodne z zapisami ustawy, która precyzuje, że jeden punkt przypada na 25 tys. mieszkańców. W dwóch punktach bezpłatnej pomocy prawnej porad udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Adwokacką w Lublinie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych Lublinie. Prowadzenie trzech pozostałych punktów powierzone zostanie organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert: Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie (2 punkty) oraz Lubelskiemu Ośrodkowi Samopomocy w Lublinie (1 punkt).

Darmowa pomoc prawna w ramach prezentowanego programu przysługuje osobom wyszczególnionym w ustawie, a są to osoby, które:

 • nie ukończyły 26. roku życia,
 • ukończyły 65 lat,
 • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia); uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 kwietnia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
  z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).

 

Lokalizacja punktów darmowej pomocy prawnej:

 • punkt I: Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00; porad udzielać będą adwokaci wskazani przez OIA w Lublinie;
 • punkt II: Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00; porad udzielać będą radcowie prawni wskazani przez OIRP w Lublinie;
 • punkt III: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00; punkt prowadzony będzie przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie;
 • punkt IV: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00; punkt prowadzony będzie przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie;
 • punkt V: o charakterze mobilnym: czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00; punkt prowadzony będzie przez PFOWRG „OIC Poland”:
  • poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14
  • wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93
  • środa: Janowiec, ul. Radomska 2
  • czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1
  • piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93

Powiat w porozumieniu z gminami

Samorząd Powiatu, jako bezpośrednio odpowiedzialny za realizację tego zadania, jest zainteresowany umożliwieniem dostępu do pomocy prawnej jak największej grupie mieszkańców. Oznacza to stworzenie takiej sieci punktów, w których będzie ona udzielana w sposób w możliwie najwyższym stopniu odpowiadający potrzebom mieszkańców, a także będzie świadczona w odległości akceptowalnej od miejsca zamieszkania. W związku z tym Powiat zawarł porozumienia z pięcioma gminami (Nałęczów, Końskowola, Kurów, Janowiec, Baranów) dysponującymi odpowiednimi lokalami, w których – oprócz dwóch miejsc organizowanych w Puławach – systematycznie będą udzielane nieodpłatne porady prawne.

 

Powrót
`