Aktualności

Budżet Powiatu Puławskiego na 2016 rok przyjęty

Budżet Powiatu Puławskiego na 2016 rok przyjęty
Data publikacji: 29 grudnia 2015
Powiat Puławski wchodzi w nowy rok z uchwalonym budżetem. Decyzja budżetowa jest jedną z najważniejszych, jakie podejmuje każdy samorząd, by móc efektywnie funkcjonować w kolejnym roku, ponieważ budżet jest podstawowym instrumentem zarządzania i stanowi podstawę większości podejmowanych w ciągu roku decyzji.

Budżet Powiatu Puławskiego został przyjęty na XIV sesji Rady Powiatu Puławskiego, która odbyła się 28 grudnia 2015 r. Głosowanie odbyło się w obecności 22 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych, głosów przeciwnych nie było. Poniżej prezentujemy najważniejsze tezy z wystąpienia Starosty Puławskiego Witolda Popiołka na forum Rady Powiatu Puławskiego przed głosowaniem.

 

Projekt budżetu powiatu oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej  zgodnie z przepisami przedłożone zostały do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie oraz radnym Powiatu Puławskiego. Oba dokumenty uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno w zakresie projektu budżetu powiatu, możliwości sfinansowania deficytu, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt budżetu był przedmiotem posiedzeń wszystkich Komisji Rady Powiatu Puławskiego, podczas których radni mieli możliwość zapoznać się ze źródłami przychodów, alokacją środków, jak też zgłaszać swoje uwagi i opinie. Przedłożony pod głosowanie projekt budżetu spełnia wymagania artykułu 242  ustawy o finansach publicznych.

 

Budżet uchwalony dla Powiatu Puławskiego na 2016 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 111.707.062  zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 114.177.261 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego, zaplanowanego w wysokości 2.470.199 zł, będzie kredyt. Warto podkreślić, że w ostatnich pięciu latach Powiat Puławski nie zaciągał żadnych kredytów i pożyczek, mimo zachowywania w każdym roku wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych. Podejście proinwestycyjne zostaje zachowane na rok 2016 – wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie 12,85% wydatków budżetu ogółem.

 

Najwyższą wartość po stronie dochodów stanowi subwencja oświatowa w kwocie ponad 55 mln zł, oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ponad 20 mln zł. Kolejną znacząca kwota to dotacja z budżetu państwa w wysokości 10,5 mln zł na realizację zadań zleconych. Zaplanowano także pozyskanie środków na inwestycje z budżetu państwa w wysokości 4.755.360 zł oraz pomoc finansową  z gmin powiatu puławskiego na poziomie 4.162.499 zł. Służby Starosty będą monitorować możliwości związane z nową perspektywą finansową, tj. aplikować w konkursach ogłaszanych na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków unijnych. W związku z tym na sporządzenie dokumentacji do ewentualnych wniosków o dofinansowanie zadań została utworzona rezerwa w budżecie powiatu w wysokości 300.000 zł.

 

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 1.320.000 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w wydatkach budżetu kwotę 300.000 zł na spłatę odsetek od tych kredytów. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 99.504.858 zł, zaś wydatki majątkowe w wysokości 14.672.403 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu ogółem wynosi 12,85%.

 

Wydatki  budżetu powiatu będą przeznaczone w szczególności na :

  • zadania związane z funkcjonowaniem oświaty, co stanowi 48,81% wydatków budżetu ogółem,
  • zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych, tj. 14,95% ogółu wydatków,
  • zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej i ochrony zdrowia, tj. 11,62% ogółu wydatków,
  • obsługę długu publicznego – 1,71% ogółu wydatków,
  • administrację publiczną, w tym promocję powiatu – 11,26%,
  • bezpieczeństwo publiczne, w tym m.in. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4,77%.

 

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2016 rok to inwestycje drogowe, na które zaplanowano kwotę  ponad 12,5 mln zł. Złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – na przebudowę drogi w Baranowie oraz przebudowę drogi Opoka – Chrząchówek.  Wymagany przy tych zadaniach 50% wkład własny pochodzić będzie z gmin Baranów i Końskowola. Ważną inwestycją będzie budowa obiektu mostowego przez rzekę Bystra. Kwota przewidziana na ten cel wynosi 2.200.000 zł – na ten cel zaplanowano pozyskanie dofinansowania ze środków rezerwy budżetu państwa w wysokości 1.100.000 zł. Będą kontynuowane inwestycje drogowe we wszystkich gminach powiatu realizowane we współpracy z władzami gmin, przy wsparciu finansowym z budżetów gminnych. Ponadto w ramach współpracy z gminami zaplanowano udzielenie pomocy finansowej gminom Końskowola, Żyrzyn, Baranów i Miastu Puławy na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Kwota pomocy wynosi 673.000 zł. Oprócz inwestycji będą także prowadzone bieżące remonty dróg powiatowych – na ten cel zaplanowano kwotę 1.750.000 zł. W celu poprawy warunków termicznych i estetycznych historycznego budynku – siedziby Starostwa Powiatowego zaplanowano wykonanie renowacji elewacji ze środków dawnego Funduszu Ochrony Środowiska. W budżecie znalazły się także dwa zadania związane z tworzeniem lepszych warunków opieki zdrowotnej dla mieszkańców – będą one polegały na przeprowadzeniu  remontów w przychodni rejonowej nr 4 oraz przychodni nr 2 w Puławach. Pomoc finansową w kwocie 700.000 zł na ten cel przekaże powiatowi Gmina Miasto Puławy. Starosta Witold Popiołek złożył na ręce Prezydenta Puław Janusza Grobla, który uczestniczył w sesji budżetowej, podziękowania dla samorządu Miasta Puławy za podjęcie tych ważnych dla mieszkańców powiatu oraz SP ZOZ w Puławach decyzji. 

Powrót
`