Aktualności

Kolejna przebudowa w ramach „schetynówek” w Powiecie Puławskim - droga powiatowa Nr 2500L na odcinku od drogi krajowej 17 do m. Baranów

Kolejna przebudowa w ramach „schetynówek” w Powiecie Puławskim - droga powiatowa Nr 2500L na odcinku od drogi krajowej 17 do m. Baranów
Data publikacji: 01 lutego 2016
Powiat Puławski systematycznie poprawia stan dróg w ramach własnego budżetu oraz zabiega o środki zewnętrzne na ten cel, by tworzyć lepsze warunki życia dla mieszkańców, a także podnosić atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną ziemi puławskiej. W realizacji tej aktywnej polityki zostały złożone do Wojewody Lubelskiego dwa wnioski na realizację zadań drogowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Jeden z projektów uzyskał dofinansowanie, drugi znajduje się na liście rezerwowej. Z końcem stycznia 2016 r. do Starostwa w Puławach wpłynęła informacja o przyznaniu przez Wojewodę Lubelskiego środków w wysokości 2 150 mln zł (50% wartości inwestycji) na realizację zadania „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2500L na odcinku od drogi krajowej 17 do m. Baranów”.

Zgodnie z zasadami programu dotacja na inwestycję może wynieść do 50% jej wartości i nie może przekraczać 3 mln zł. Inwestycja musi być ukończona w roku, w którym zostało udzielone dofinansowanie. W każdym roku jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać wsparcie na jeden projekt.

Zadanie objęte dofinansowaniem jest wspólną inicjatywą Powiatu oraz gmin Baranów i Żyrzyn. Przedmiotem prac będzie odcinek o długości 6400 m. Koszt inwestycji to 4 300 mln zł, w tym dofinansowanie Wojewody wynosi 2 150 mln zł (50%), zaś pozostałe 2 150 mln zł (50%) to wkład własny, tj. udział trzech partnerów w proporcjach: Powiat Puławski wnosi 50% wkładu własnego w zadanie, zaś 50% wkładu własnego wnosi Gmina Baranów i Gmina Żyrzyn – proporcjonalnie, zależnie od przebiegu nowo tworzonej drogi przez teren danej gminy. Realizacja tego zadania jest bardzo ważna, ponieważ droga objęta dofinansowaniem w całości przebiega przez teren zagospodarowany, zabudowany i zamieszkany. Jest to jedna z najintensywniej uczęszczanych dróg na terenie powiatu, zatem waga przedsięwzięcia jest tym wyższa, że jego realizacja przekłada się na bezpieczeństwo i komfort wielu użytkowników. Opisywana inwestycja (K17 – Baranów) jest kontynuacją zadania z poprzednich lat. W roku 2012 prace prowadzono w Baranowie przy ul. Tartacznej, w przebiegu drogi łączącej Parafiankę z Baranowem. W latach 2014-2015 wspólnie z gminą Baranów Powiat Puławski wykonał nową nawierzchnię i chodniki na długości 1 km w Pogonowie.

Drugi ze złożonych wniosków dotyczy drogi prowadzącej przez Powiat Puławski od Opoki do drogi krajowej nr 17. Ten wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Szansą na uzyskanie dofinansowania są środki ewentualnie uwolnione w rezultacie przetargów przeprowadzonych na realizację projektów z listy głównej. 

Fotografie przedstawiające obecny stan drogi powiatowej Nr 2500L na odcinku od Baranowa do drogi krajowej 17:

Powrót
`