Aktualności

Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim

Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim
Data publikacji: 03 czerwca 2013
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim”

 Nazwa Beneficjenta: Powiat Puławski

 Numer i nazwa działania: Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne

Wartość ogółem: 2 236 792,76 zł

Wydatki kwalifikowane: 2 236 792,76 zł

Wnioskowane dofinansowania: 1 901 273,83 zł

 

Numer Projektu: 01/12-WND-RPLU.04.01.00-06.007/12

 

Umowa o dofinansowanie: 01/12-UDA-RPLU.04.01.00-06-007/12-00-0646 z dnia 10 maja 2013r.

 

Projekt realizowany jest przez Powiat Puławski. W dniu 10 maja 2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem nadrzędnym projektu jest szybsze dostarczanie informacji o przestrzeni i zjawiskach dotyczących obszaru powiatu wszystkim zainteresowanym dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie puławskim ma na celu kompleksowe ujednolicenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i korzystaniem z zasobów danych przestrzennych gromadzonych przez wewnętrzne jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego. Celem bezpośrednim jest usprawnienie funkcjonowania administracji powiatowej poprzez wspomaganie administracyjnych procesów decyzyjnych i planistycznych. Działania podjęte w ramach tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim przyczynią się do poprawy jakości podejmowanych decyzji gospodarczych, jakości usług świadczonych przez jednostki administracji powiatowej oraz pobudzenia gospodarczego i promocji powiatu. Cele szczegółowe będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji następujących działań:

  • Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez uzupełnienie platformy sprzętowej w budynku Starostwa Powiatowego,
  • Zakup oprogramowania systemowego, bazodanowego i serwerowego GIS oraz zakup oprogramowania dedykowanego GIS, 
  • Ułatwienie dostępu do zasobów Wydziału Geodezji szerszej grupie odbiorców poprzez digitalizacje zasobów Wydziału,
  • Podniesienie kompetencji pracowników Starostwa Powiatowego poprzez udział w szkoleniach.

Powrót
`