Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu udzielone!

Absolutorium dla Zarządu Powiatu udzielone!
Data publikacji: 23 czerwca 2016
Podczas sesji Rady Powiatu Puławskiego, która odbyła się 22 czerwca, Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Puławskiego absolutorium za rok 2015. Starosta Puławski Witold Popiołek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015, wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok pozytywnie zaopiniowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, które sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Powiatu. Wymienione wyżej sprawozdania pozytywnie zaopiniowała również Komisja  Rewizyjna Rady Powiatu Puławskiego.

Budżet Powiatu na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w Puławach 28 stycznia 2015 r. W ciągu roku był on zmieniany w zależności od potrzeb uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu. Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w wysokości 111.676.496,87 zł, co daje 92,36 % w stosunku do planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 112.762.606,79 zł, co stanowi 93,01%  planowanych wydatków budżetu. Deficyt budżetowy na koniec 2015 roku wyniósł (-) 1.086.109,92 zł, wobec planowanego (-) 325.382,00 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, ukształtowała się na poziomie 7.047.604,27 zł.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu udzielone

Powrót
`