Aktualności

Poszerzenie oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Puławskim

Poszerzenie oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Puławskim
Data publikacji: 01 lipca 2016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przystępuje do realizacji Projektu pn.: „Zatrzymać przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2016 r., na który Powiatowi Puławskiemu została przyznana dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 31 000 zł. Całkowity koszt Projektu wynosi 38 750 zł.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  • Konferencja szkoleniowa nt. „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie” dla przedstawicieli instytucji i organizacji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • Szkolenie dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, w szczególności członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,
  • Spotkania superwizyjne dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy,
  • Grupa terapeutyczna dla 12 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą,
  • Grupa wsparcia dla 15 osób doświadczających przemocy domowej,
  • Grupa samopomocowa dla 12 osób „wychodzących” z przemocy.

 

Realizacja Projektu  przewidziana jest do grudnia 2016 r.

 

 Tekst: PCPR Puławy

Powrót
`