Aktualności

Mapy w komputerach – cyfryzacja zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubelskiego przed nami

Mapy w komputerach – cyfryzacja  zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubelskiego przed nami
Data publikacji: 25 października 2016
W październiku ruszyła długo wyczekiwana realizacja projektu e-Geodezja cyfryzacja zasobów geodezyjnych województwa lubelskiego – projektu wpisanego jako jedno z przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiat Lubelski, zaś partnerami pozostałe 19 powiatów Województwa Lubelskiego.

Do końca miesiąca przedstawiciele wszystkich powiatów biorących udział w projekcie złożą swoje podpisy na umowie partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu. Obecnie prowadzone są rozmowy z Instytucją Zarządzającą w trybie negocjacyjno –uzgodnieniowym, po ich zakończeniu złożony zostanie wniosek i podpisana umowa o dofinansowanie. Całkowita kwota projektu wynosi 187,5 mln złotych z czego 85 % pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zaś pozostałe 15 % stanowić będą środki z budżetu Państwa oraz wkład własny partnerów.

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. W powiecie lubelskim część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. - Dlatego chcemy ujednolicić ten system, opracować numeryczne bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp - tłumaczy Starosta Lubelski – Paweł Pikula. Na razie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki realizacji projektu droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci.

Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2020, w wyniku jego realizacji większość Województwa Lubelskiego zostanie „ucyfrowiona”, wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

 Krotko o historii przedsięwzięcia…

Pomysł realizacji projektu sięga jeszcze 2013 roku, kiedy to kwestia ucyfrowienia zasobów geodezyjnych poruszona została podczas obrad Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Wstępne deklaracje zapadły w styczniu 2014 roku, wtedy też powiaty podpisały porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego ciekawego pomysłu. Podczas tego samego spotkania podpisano list intencyjny z Głównym Geodetą Kraju oraz wojewodą i marszałkiem województwa lubelskiego.

 

 Jesienią 2014 roku Rada Ministrów przyjęła Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego. Następnie zatwierdził go Zarząd Województwa, a w dniu 5 grudnia br. porozumienie dla Lubelszczyzny podpisali wiceminister infrastruktury i rozwoju oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.

 

Kontrakt terytorialny to umowa zawieraną pomiędzy rządem, a samorządem województwa, której przedmiot stanowią wspólnie uzgodnione cele, dotyczące rozwoju danego terytorium, konkretne przedsięwzięcia priorytetowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju określonego w niej terytorium oraz sposób ich koordynacji. Kontrakt obejmuje działania realizowane na poziomie krajowym (przez stronę rządową) oraz na poziomie regionalnym (przez województwo, powiat, gminę). Dzięki temu integracja źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetów samorządowych, przełoży się na komplementarność podejmowanych przez różne szczeble działań rozwojowych. Oznacza to także konkretne oszczędności i wzrost efektywności działań publicznych. Kontrakt Terytorialny przede wszystkim ma przyczynić się do wzrostu efektywności działań podejmowanych na poziomie krajowym i samorządowym.

Powrót
`