Aktualności

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Puławach - kadencja 2012-2016

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Puławach - kadencja 2012-2016
Data publikacji: 12 grudnia 2016
Z dniem 17 listopada 2016 r. została powołana przez Starostę Puławskiego Witolda Popiołka na nową 4-letnią kadencję Powiatowa Rada Rynku Pracy w Puławach, będąca organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Ponadto Starosta może powołać do rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy między innymi:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,

 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,

 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

 • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,

 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,

 • opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych,

 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rad rynku pracy.

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy (kadencja 2016 - 2020)

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 • Katarzyna Malesza - Dzido - przedstawiciel Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"

Wiceprzewodniczący:

 • Jacek Grzęda - przedstawiciel Puławskiej Izby Gospodarczej

Pozostali członkowie:

 • Leszek Gorgol - przedstawiciel Zarządu Powiatu Puławskiego

 • Jan Pieczara - przedstawiciel Rady OPZZ Powiatu Puławskiego

 • Waldemar Banach - przedstawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej

 • Jerzy Jabłonka - przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

 • Andrzej Krakowiak - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

 • Sławomir Kamiński - przedstawiciel Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność" - Oddział w Puławach

 • Marta Samoń – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie

 • Krzysztof Brzeziński – przedstawiciel gminy Puławy

 • Stanisław Gołębiowski – przedstawiciel gminy KońskowolaTekst: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


 

Powrót
`