Aktualności

Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Data publikacji: 10 stycznia 2017
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach projektu w okresie monitorowania „Pożyczka na start”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.


Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób z terenu województwa lubelskiego poprzez samozatrudnienie. Projekt ułatwi osobom fizycznym założenie działalności gospodarczej, która będzie dla nich miejscem pracy i możliwością wykorzystania własnego potencjału i umiejętności. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę w ramach projektu „Pożyczka na start” nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

W ramach projektu preferencyjne pożyczki z oprocentowaniem 2,5% w skali roku, udzielane są 
w kwocie od 5 000 zł do 50 000 zł, na okres do 60 miesięcy, w tym dopuszczalna jest karencja w spłacie kapitału pożyczki w okresie do 6 miesięcy. Nie jest wymagany wkład własny a także nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty zawiązane z przyznaniem pożyczki.  

Pożyczka może zostać udzielona na cele: obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej w szczególności na:

 1. a)   nabycie środków trwałych,
  b)   budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
  c)   zakup wyposażenia,
  d)   zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia,
  e)   zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  f)    pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
  g)   na tworzenie nowych miejsc pracy.

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

 

Pełna dokumentacja dostępna na stronie: http://pozyczka.oic.lublin.pl/

 

Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Grzelak- Tel. 081 710 46 41, sylwia.grzelak@oic.lublin.pl

Monika Jung  Tel. 081 710 46 41, monika.jung@oic.lublin.pl

 

 

 

Powrót
`