Aktualności

Poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze

Poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze
Data publikacji: 06 marca 2017
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach prowadzi nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Pomimo szeregu działań wspierających ze strony instytucji pomocowych, nadal wiele dzieci jest zaniedbywanych i nie może liczyć na należytą opiekę i wychowanie, które powinni zapewnić im rodzice biologiczni.

Dlatego tut. Centrum systematycznie poszukuje czyli osób, które zapewniłyby opiekę zastępczą potrzebującym dzieciom. Skuteczność szerzenia informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego jest oparta przede wszystkim na dotarciu do jak największej liczby zainteresowanych. W związku z tym pracownicy PCPR w Puławach  organizują wiele przedsięwzięć mających na celu  rozpropagowanie idei pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Puławskiego. Są to min. cykliczne promocyjne imprezy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz akcje informacyjne włączane w lokalne kampanie społeczne z udziałem puławskich instytucji i stowarzyszeń, które umożliwiają mieszkańcom powiatu zaznajomienie się z tematyką oraz skalą potrzeb w zakresie tworzenia nowych rodzin zastępczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach wszystkim zainteresowanym ubieganiem się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej udziela pełnej informacji i wsparcia w procesie rekrutacji.

Wg Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U 2016 poz. 575 ze zm.) pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • posiadają i posiadały pełnię władzy rodzicielskiej,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji wystawioną przez psychologa,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe,
  • nie były skazane za przestępstwo umyślne,
  • posiadają stałe źródło dochodu (co najmniej jedna osoba w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej).

Rodzinom zastępczym w zależności od formy pełnionej funkcji (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa i prowadzący rodzinny dom dziecka) Centrum zapewnia:

-świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

-przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka (udzielenie niezbędnych informacji
 o dziecku),

-wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

-poradnictwo dla rodzin zastępczych, ich dzieci i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

-szkolenia i grupy wsparcia,

-pomoc prawną zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego,

-pomoc psychologiczną i pedagogiczną,

-wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  internetowej www.pcpr.pulawy.ploraz udzielane są bezpośrednio przez pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy, pok. nr 12a, tel. kom. 785 305 111 oraz 81 888 34 88.

PCPR Puławy

                                                                                 

 

Powrót
`