Aktualności

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
Data publikacji: 02 czerwca 2017
Powiat Puławski w roku 2017 kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 • MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 1. a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 1. b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 1. c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
 1. d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 • MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

 

Termin składania wniosków:

- dla modułu I: od 5 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.

- dla modułu II: w trybie ciągłym, nie później jednak niż do 10 października 2017 r. (rok akademicki 2017/2018)

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach
(al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl.

Tekst: PCPR Puławy

Powrót
`