Aktualności

Nabór wniosków nr 7/2017 – na podejmowanie działalności gospodarczej (start-up)

Nabór wniosków nr 7/2017 – na podejmowanie działalności gospodarczej (start-up)
Data publikacji: 19 czerwca 2017
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 960.000 zł.

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 19 czerwca do 4 lipca 2017 r.

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Sekretariat (pokój 01) Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Forma wsparcia: premia na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60.000,00zł na jeden projekt.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

           

- Biznesplan

            - wersja edytowalna w formacie WORD

            - w formacie PDF

- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu

 

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji

 

- Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

            - Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (Formularz 1/P-1.2.2/P-1.2.3);

            - Oświadczenie, że Wnioskodawca nie jest zatrudniony na pełnym etacie(Formularz 2/P-1.2.2);

            - Oświadczenie Wnioskodawcy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych na dzień składania wniosku (Formularz 3/P-1.2.2).

 

- Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

- Regulamin Rady oceniającej wnioski

- Formularz umowy o przyznanie pomocy

- Załącznik nr 2 do Umowy

 

Formularz wniosku o płatność:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik – wykaz faktur

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

Powrót
`