Aktualności

Zarząd Powiatu z absolutorium za 2016 rok

Zarząd Powiatu z absolutorium za 2016 rok
Data publikacji: 06 lipca 2017
Podczas sesji Rady Powiatu Puławskiego, która odbyła się dnia 28 czerwca br., Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Puławskiego absolutorium za rok 2016. Starosta Puławski Witold Popiołek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 razem ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok pozytywnie zaopiniowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, które sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Powiatu. Wymienione wyżej sprawozdania pozytywnie zaopiniowała również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Puławskiego.

Budżet Powiatu na 2016 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w Puławach dnia 28 grudnia 2016 r. W ciągu roku był on zmieniany w zależności od potrzeb uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu. Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w wysokości 112 807 273,46 zł, co daje 102,89 % w stosunku do planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 108 375 145,61 zł, co stanowi 96,67 % planowanych wydatków budżetu. Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 432 127,85 zł wobec planowanego deficytu w wysokości (-) 2 470 199,00 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, ukształtowała się na poziomie 8 930 918,71 zł.

Starosta Witold Popiołek złożył serdeczne podziękowania dla włodarzy gmin za wspólną realizację przedsięwzięć drogowych służących bezpieczeństwu mieszkańców naszego powiatu.

Szczególne podziękowania starosta skierował na ręce Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla za bardzo dobrą współpracę z powiatem i udzielenie pomocy finansowej puławskiemu szpitalowi. W roku 2016 Miasto Puławy przeznaczyło na inwestycje w szpitalu 1 300 000,00 zł, z czego na remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego kwotę 600 000, 00 zł, a na remont przychodni POZ przy ul. Kołłątaja oraz przy ul. Skłodowskiej kwotę 700 000,00 zł.

Powrót
`