Aktualności

Projekt „Młodzi na rynku pracy!”

Projekt „Młodzi na rynku pracy!”
Data publikacji: 01 sierpnia 2017
Firma NS Konsulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy!” Poniżej przedstawiamy szczegóły przedsięwzięcia.

Termin realizacji projektu: 01.02.2017 r.- 31.01.2018 r.

Projekt dla łącznie 100 osób tj. 10 gr. śr. 10 osobowych

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: osoby młode (60 kobiet i 40 mężczyzn) 
w wieku 15-29 latpozostające bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo), w tym niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu  i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP [1], zamieszkujących na terenie wybranych powiatów województwa lubelskiegotj. bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łukowski, puławski, tomaszowski, zamojski.

Młodzież NEET: osoba młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

SKŁAD GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU

 

KRYTERIA PODSTAWOWE:

 • osoby bierne zawodowo: min.80 osób
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane: max. 20 osób
 • osoby długotrwale bezrobotne: min. 10 osób

KRYTERIA DODATKOWE:

 • osoby z niepełnosprawnościami: min. 30 os.
 • osoby o niskich kwalifikacjach: min. 60 os.

 

ŚCIEŻKA WSPARCIA

 

 • PORADNICTWO ZAWODOWE –INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA – zajęcia z doradcą zawodowym mające na celu ustalenie z Uczestnikami ścieżki szkoleniowej. Analiza potrzeb i możliwości, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, pomoc wyborze zawodu, ocena zawodowa, wspólna praca doradcy i UP nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy, zachęcanie K i M do udziału w szkoleniach stereotypowo przypisanych tylko do  jednej płci, zachęcanie kobiet do podejmowania specjalności lepiej płatnych, przygotowanie IPD. IPD zawierać będzie dobór metod nauczania, ustalenie z UP działań dostosowanych do ich sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.

 

 • POŚREDNICTWO PRACY- nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania zatrudnienia dla Uczestników Projektu, określenie list potencjalnych pracodawców dla UP, oraz w przygotowaniu aplikacji pod kątem konkretnych ofert rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy.

 

 • SZKOLENIE ZAWODOWE - Każdy UP weźmie udział tylko w jednym szkoleniu (min.6 godzin dydaktycznych/dzień)dopasowanym na etapie Indywidualnych Planów Działania:

 

 • programowanie 50h (7spot.x śr.8h)-egz. ECCC lub równoważny
 • instalator pomp ciepła 40h (5 spot. x śr.8h)-egz. VCC lub równoważ.
 • grafik komputerowy 168h (21 spot. x śr.8h)-egz. ECCC/ECDL lub równoważ.
 • opiekun osób starszych 132h (2gr. x śr.10os.) (17 spot. x śr.8h)- egz. VCC lub równoważ.
 • sekretarka 128h (16 spot. x śr.8h)-egz. ECDL lub równoważny
 • monter suchej zabudowy 60h(8 spot. x śr.8h)-egz. VCC lub równoważny
 • spawacz TIG 111h (14 spot. x śr.8h)-egz. kwalifikacyjny, np. Instytut Spawalnictwa, UDT lub równoważ.
 • inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D 60h (2 gr. x śr.10os.)(8 spot. x śr.8h)-egz. ECDL CAD 2D lub równoważ.

 

 • PŁATNY 3 MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY

 

ROZKŁAD GODZIN NA  GRUPĘ SZKOLENIOWĄ (10sób):

 1. PORADNICTWO ZAWODOWE-INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA – SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM:

-TRYB SPOTKAŃ: spotkania indywidualne 2 spotkania po 3 godziny zegarowe

 1. 10 x 6 GODZ=60 GODZ/GRUPA

 

 1. POŚREDNICTWO PRACY

-TRYB SPOTKAŃ: spotkania indywidualne 1-2 razy w miesiącu po 1 godzinie zegarowej łącznie 6 godzin

 1. 10 osób x 6 GODZ=60 GODZ/GRUPA

 

 1. SZKOLENIE ZAWODOWE: liczba godzin zależna jest od wybranego rodzaju szkolenia

 

[1] Grupę docelową dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP stanowi:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)ze szczególnym uwzględnieniem:  wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucji pieczy zastępczej , matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji), absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków) wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki , osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze(do roku po opuszczeniu)

 

NS Konsulting Sp. z o.o.

 

 

NS Konsulting Sp. z o.o.

Powrót
`