Aktualności

"Od szkolenia do zatrudnienia"

"Od szkolenia do zatrudnienia"
Data publikacji: 17 października 2017
Ochotnicze Hufce Pracy we wrześniu 2017 r. rozpoczęły rekrutację uczestników do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia – YEI" realizowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży
Okres realizacji projektu 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r.
Rekrutacja do projektu w okresie wrzesień – październik 2017 r.
 
Zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki uczestnictwa:
- wiek 18-24 lata (w chwili przystąpienia do projektu ukończony 18 r.ż. i nieukończony 25 r.ż.)
- nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo)
- nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) – w okresie 4 tygodni przed zgłoszeniem się do udziału w projekcie,
- bez kwalifikacji zawodowych lub o niskich kwalifikacjach zawodowych lub bez kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy.
- zagrożenie wykluczeniem społecznym.
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:
- posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
 
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem,
 
poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.
Projekty stanowią odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Działania projektowe są kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia.
Dla uczestników przygotowano zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kursami zawodowymi i ogólnorozwojowymi. Działania będą się koncentrować na uzyskaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych oraz na realizacji staży zawodowych w zakładach pracy. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.
W I etapie projektu uczestnicy zostaną objęci opieką wychowawczą, psychologiczną i doradczą, w ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego zostaną opracowane dla nich Indywidualne Plany Działania.
W II etapie uczestnicy ukończą kursy zawodowe celem zdobycia lub zmiany zawodu czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji, a także szkolenia ogólnorozwojowe (językowe, komputerowe i prawa jazdy).
 
Zaplanowane formy wsparcia:
- wsparcie opiekuńczo-wychowawcze
- grupowe treningi i warsztaty z psychologiem
- indywidualne wsparcie psychologiczne
- zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
- indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
- grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną – kursy w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy
- kursy językowe
- kurs ECDL lub równoważny
- zajęcia z obsługi programów komputerowych
- kurs prawa jazdy kat. B
- kursy przedsiębiorczości
- warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się
- pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
- kreowanie wizerunku uczestników projektu połączone z usługą stylisty
- trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną
Ze względu na fakt, iż w Polsce wśród osób biernych zawodowo przeważają kobiety, projekt zakłada objęcie wsparciem większej ilości kobiet niż mężczyzn (60% K i 40% M).
Projekt „Od szkolenia do zatrudniania – YEI” realizowany jest w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.
W województwie lubelskim zaplanowano przyjęcie do projektu 160 osób, w tym 150 osób w jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i 10 osób w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
 
Wykaz jednostek Lubelskiej WK, w których realizowany będzie projekt:
1. CEiPM Biała Podlaska, ul. Sikorskiego 5, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 342 70 90
2. MCK Radzyń Podlaski , ul. Armii Krajowej 2, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 79 53
3. MCK Parczew, ul. Kościelna 77, 21-200 Parczew, tel. 83 311 10 96
4. OSiW Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 25, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 11 03
5. CEiPM Zamość, ul. Bazyliańska 3, 22-400 Zamość, tel. 84 638 57 85
6. OSiW Zamość, ul. Kilińskiego 86A, 22-400 Zamość, tel. 84 639 17 07
7. MCK Hrubieszów, ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 43 18
8. OSZ Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 502 032 088
9. CEiPM Chełm, ul. Lwowska 51, 22-100 Chełm, tel. 82 565 56 46
10. MCK Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 15 81
11. CEiPM Lublin, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, tel. 81 535 62 56
12. ŚHP Lublin, ul. Łabędzia 15, 20-335 Lublin, tel. 81 745 73 79
13. HP Kraśnik, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik, tel. 81 826 40 30
14. HP Puławy, ul. Niemcewicza 9, 24-100 Puławy, tel. 81 888 97 39
15. PPP Łęczna, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 31 29
 
W każdej jednostce prowadzona będzie grupa po 10 osób.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział w wyżej wymienionych jednostkach, gdzie można wypełnić dokumenty rekrutacyjne.
Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Powrót
`