Aktualności

Zmiana dla użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego

Zmiana dla użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 29 stycznia 2018
Starosta Puławski informuje, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 rok o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw wprowadzono termin do złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Osoby fizyczne ubiegające się o 50%bonifikatę na 2018 rok od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Puławskiego winni złożyć wniosek najpóźniej do 1 marca 2018 roku.

 

Wprowadzony przez ustawodawcę termin złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty ma charakter terminu prawa materialnego, a tym samym brak jest możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku.

Bonifikata udzielana jest wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej, której miesięczny dochód brutto na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. Kwota ta ogłaszana jest formie komunikatu, w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 roku wyniosło 4047,21 zł miesięcznie, tym samym dla uzyskania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 roku wartością graniczną było uzyskanie dochodu miesięcznego w wysokości 2023,61 zł na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się również świadczeń o charakterze socjalnym, np. pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, zapomóg i zasiłków z pomocy społecznej, a także świadczenia z tzw. programu 500+.

Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty dostępny jest w pok. 104 Starostwa Powiatowego w Puławach oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Jednocześnie Starosta Puławski przypomina, że termin wnoszenia opłat rocznych ustalonych na 2018 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego upływa w dniu 4 kwietnia 2018 roku.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa należy wpłacać na konto nr 80 1020 3219 0000 9002 0012 1020 - Bank PKO BP S.A. o/Puławy, natomiast za nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego na  konto nr18 1020 3219 0000 9002 0012 0196 - Bank PKO BP S.A. o/Puławy.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego pod nr tel.: 81 886 – 11 – 52 (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) oraz 81 886 – 11 – 33 (Wydział Finansów i Budżetu).

Podstawa prawna: art. 71 i 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121z późn. zm.)

Powrót
`