Aktualności

Rozporządzenie nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2018 r.
Data publikacji: 13 czerwca 2018
Uwaga w związku z wystąpieniem w dniu 7 czerwca 2018 r. w powiecie lubartowskim ogniska choroby zakaźnej tj. afrykańskiego pomoru świń, w miejscowości Drelów, gmina Jeziorzany, wyznaczony obszar zagrożony chorobą przekroczył granice powiatu puławskiego obejmując część Gminy Baranów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego – część obszaru Gminy Baranów uznano za teren zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W związku z powyższym na wyznaczonym obszarze zakazuje się:

  1. wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  2. transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
  3. organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

oraz nakazuje się:

  1. oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
  2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
  3. niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
  4. oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY". Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Nakazy i zakazy, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na wyznaczonym obszarze.

Granica obszaru zagrożonego od zachodu: droga lokalna z miejscowości Śniadówka w kierunku północnym i północno-wschodnim do miejscowości Czołna, obejmując miejscowości: Klin, Wola Czołnowska i Czołna, następnie ta droga do miejscowości Baranów, przechodząc w ulicę Czołnowską, Michowską i Błotną w kierunku północnym do rzeki Wieprz.

 

Rozporządzenie nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2018 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.08 KB]

Powrót
`