Aktualności

Absolutorium za 2017 rok dla Zarządu Powiatu Puławskiego

Absolutorium za 2017 rok dla Zarządu Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 21 czerwca 2018
Podczas sesji, która odbyła się 20 czerwca, Rada Powiatu Puławskiego udzieliła Zarządowi absolutorium za rok 2017. Starosta Puławski Witold Popiołek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017, wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok pozytywnie zaopiniowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, które sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Powiatu. Wymienione wyżej sprawozdania pozytywnie zaopiniowała również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Puławskiego.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w wysokości 116.300.245 zł, co daje 102,19 % w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 116.008.736 zł, co stanowi 96,22 % planowanych wydatków budżetu. Rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 291.509 zł wobec planowanego deficytu w wysokości 6.751.917 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, ukształtowała się na poziomie 7.046.182 zł.

Sesja absolutoryjna to, oprócz analizy prawidłowości wykonania budżetu za miniony rok, podsumowanie dokonań, planów i zamierzeń Zarządu i Rady Powiatu. Wykonanie budżetu stanowi ocenę pracy Zarządu, Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta Witold Popiołek złożył serdeczne podziękowania dla włodarzy gmin za wspólną realizację przedsięwzięć drogowych służących bezpieczeństwu mieszkańców naszego powiatu. Starosta podziękował także za współpracę członkom Zarządu, przewodniczącym Rady – minionej i obecnej kadencji, radnym, dyrektorom oraz pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych, włodarzom gmin z terenu powiatu puławskiego, a także wszystkim, którzy wspierali powiat i Zarząd w minionym okresie. 

Powrót
`