Aktualności

Rewitalizacja budynku MDK oraz kompleksu I LO, ZST i CKZ

Budynek - rysunek
Data publikacji: 07 lutego 2019
1 lutego Powiat Puławski reprezentowany przez starostę Danutę Smagę i członka zarządu Ireneusza Rzepkowskiego podpisał umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu "Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego". Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja placówek publicznych powiatu puławskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu nadania im nowych funkcji edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych.

Inwestycja obejmuje budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach oraz kompleks I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego, Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Przewiduje się realizację następujących zadań:

  • Młodzieżowy Dom Kultury: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej budynku, remont schodów i tarasów, odnowienie elewacji budynku i schodów zewnętrznych, utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie otaczającym budynek oraz zakup wyposażenia;
  • kompleks I Liceum Ogólnokształcącego , Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego: odnowienie elewacji, schodów głównych i bocznych ewakuacyjnych w budynku I LO, czyszczenie i odświeżenie elewacji budynku szkoły, remont elewacji budynku portierni ("Prokopówka") oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem zewnętrznym, zagospodarowanie terenu poprzez remont boiska przy I LO, wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i boiska do piłki plażowej oraz odnowienie ścieżek komunikacyjnych i wymianę ogrodzenia, modernizację oświetlenia na terenie kompleksu wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych na budynkach ZST i CKZ. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i całego miasta.

Kluczowym rezultatem będzie podniesienie dostępności do usług społecznych, kulturalnych oraz warunków do podejmowania aktywności fizycznej dla osób, które będą korzystać z infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu. Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców obszaru rewitalizacji, uczniów I LO, ZST i CKZ oraz uczestników zajęć w MDK, którzy regularnie korzystają lub będą korzystać z infrastruktury objętej inwestycją.

Dzięki otwarciu terenów sportowych przy I LO oraz wydarzeniom kulturalnym w MDK, z rezultatów projektu korzystać będą jednak również inne osoby, w szczególności mieszkańcy miasta Puławy i powiatu puławskiego.

Zakres realizacji projektu obejmuje część zadań wykonanych w w ubiegłych latach.

Wartość projektu ogółem:  2 247 600,38 zł

Dofinansowanie ogółem (Unia Europejska + budżet państwa): 687 623,70 zł

Wkład własny: 1 559 976,68 zł

BudynekplanPlan

loga UE

Powrót
`