Aktualności

Powszechny obowiązek obrony

Flaga biało czerwona w formie naszywki na wojskowym mundurze moro
Data publikacji: 26 lutego 2019
Powszechny obowiązek obrony wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.), tradycyjnie kojarzył nam się z zasadniczą służbą wojskową. Ten rodzaj służby wojskowej został zaniechany w roku 2009, niemniej jednak nadal obowiązuje rejestracja i kwalifikacja wojskowa zarówno mężczyzn jak i kobiet (w określonych przypadkach). Kwalifikacja wojskowa nie oznacza powołania do wojska, a każdy zgłaszający się do niej, zostaje przeniesiony do rezerwy i tym samym posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej bez jej odbycia. Powołanie do służby wojskowej może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego ochotnika. Kalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu puławskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 4 marca do dnia 4 kwietnia 2019 roku.
W celu przeprowadzenia kwalifikacji zarządzeniem nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich została powołana Powiatowa Komisja Lekarska w Puławach.

Komisja urzęduje w budynku przy ul. Centralnej 14 w Puławach i swoją pracę rozpoczyna we wszystkie dni robocze od godz. 700.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1.  mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
 2.  mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i  weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub  absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej   lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA!!!

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia Wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 224) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kierować do Wydziału Zarządzania   Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego  w  Puławach, 24-100 Puławy, Aleja Królewska 19, pokój 232 - numer tel. (81) 886-11-01 lub do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Puławach - numer tel. 785-438-704.

Powrót
`