Aktualności

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Logo SP ZOZ
Data publikacji: 26 marca 2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 1. Wymagane kwalifikacje:
 • Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia  w dziedzinie  medycyny,
 • co najmniej  ośmioletni staż pracy w zawodzie.
 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu  składają:
 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem,
 • Dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,
 • Inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające  dorobek  i kwalifikacje  zawodowe  kandydata,
 • Oświadczenie kandydata , o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu , zawieszenia   prawa   wykonywania zawodu, ograniczenia  prawa   wykonywania   zawodu lub zakazu  zajmowania   określonego  stanowiska,
 • Oświadczenie o   wyrażeniu   zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego , zgodnie  z ustawą  z dnia  10  maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

Dokumenty  przedłożone w  formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na  prośbę  właściwego  podmiotu lub komisji  konkursowej kandydat  jest  obowiązany przedstawić  oryginały dokumentów.

Dokumenty , o których  mowa  w  pkt. 2, kandydaci  zgłaszający się do konkursu składają osobiście  lub  listownie  (decyduje data  wpływu) na  adres:

Samodzielny   Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1 , 24-100 Puławy  w terminie  do  dnia  12  kwietnia 2019 r.  do godz. 15.00 w Sekretariacie  Dyrektora SP ZOZ pok. nr 1.

Dokumenty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs  na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  SP ZOZ w Puławach”.

Na kopercie  kandydat  umieszcza swoje  imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer  telefonu  kontaktowego.

Materiały  informacyjne o stanie prawnym i ekonomicznym SP ZOZ w Puławach, tj. Statut, Regulamin  organizacyjny, Sprawozdanie finansowe  na 2017 rok, wykonanie kontraktu z NFZ za 2017 rok, struktura   zatrudnienia,  będą  udostępniane kandydatom  w siedzibie  SP ZOZ  w  Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, tel.  81 45 02 274, w godz.  7.30 – 15.05 w  dni robocze.

Przewidywany termin  rozpatrzenia  zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu składania  ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani  ndywidualnie.

Dyrektor  SP ZOZ w Puławach

Piotr Rybak
Powrót
`