Aktualności

VII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

 Czerwona tablica z białym napisem, Rada Powiatu Puławskiego.
Data publikacji: 28 maja 2019
29 maja 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

Porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu Puławskiego
w dniu 29 maja 2019 r.  godz. 1400

 Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas VI sesji Rady Powiatu w dniu 24 kwietnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 16 kwietnia 2019 r.
  do 17 maja 2019 r.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Puławskiego.
 6. Ocena stanu sanitarno - higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno – epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2018.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Powiatu Puławskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Puławskiego od dnia 1 września 2019r. z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Puławski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 515/5 o pow. 0,0005 ha, położonej w obrębie Wylągi, Gmina Kazimierz Dolny, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Końskowola darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 945/5 o pow. 0,2948 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kazimierz Dolny zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 2529L, 2547L, 2546L na terenie gminy Kazimierz Dolny.
 14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Powrót
`