Aktualności

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach - nabór wniosków dla małych i średnich przedsiębiorstw

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach - nabór wniosków dla małych i średnich przedsiębiorstw
Data publikacji: 11 czerwca 2019
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją oferty przedsiębiorstw z sektora MŚP na rynkach krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia nowych rynków zbytu oraz zwiększenia ich konkurencyjności. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty dotyczące udziału przedsiębiorstwa z sektora MŚP w targach i wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym oraz w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych, wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu lub innych równoważnych dokumentów.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 80%
Minimalny wkład własny beneficjenta rozumiany jak % wydatków kwalifikowalnych: 20%

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 5000,00 PLN
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 120 000,00 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 150 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

Wśród kosztów, które przedsiębiorca będzie mógł dofinansować w ramach działania są m.in.: koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, koszty wpisu do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, koszty projektu i zabudowy stoiska, kosztu produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty, tj. np.: katalogi, ulotki lub prezentacje na CD/DVD, wraz z kosztami tłumaczenia, koszty transportu materiałów i urządzeń ekspozycyjnych, koszty podróży służbowych uczestników. Pomoc udzielana w ramach Działania ma charakter pomocy de minimis.

Nabór wniosków będzie trwał od 30 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. o godz. 15:00

Wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają pracownicy LAWP odpowiadając na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej: lawp@lubelskie.eu, telefonicznie pod numerami 81 462 38 12 lub 81 462 38 31 oraz osobiście w Punkcie Informacyjnym, przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja do Działania 3.9 dostępne są pod adresem: http://rpo.lubelskie.pl/lawp/nabor-2167-3_9_udzial_w_targach_i_misjach.html

Powrót
`