Aktualności

Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2018 rok

Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2018 rok
Data publikacji: 12 czerwca 2019
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach został zamieszczony raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2018 rok. Sporządzenie i publikacja raportu to nowy obowiązek ustawowy, wprowadzony w ubiegłym roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511),  Zarząd Powiatu co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

W myśl art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego do pobrania:

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.62 KB]

 W związku z powyższym informujemy, że sesja Rady Powiatu Puławskiego, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium, odbędzie się 26 czerwca 2019 r. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego powinni swoje zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób złożyć do 25 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym 

w Puławach.

Z raportem o stanie Powiatu Puławskiego można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij w link).

Powrót
`