Aktualności

VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 26 czerwca 2019
Dziś o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach (al. Królewska 19) odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas VII sesji Rady Powiatu w dniu 29.05.2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20.05.2019 r.  do 14.06.2019 r.
 6. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2018 r.”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
 10. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`