Aktualności

Zarząd Powiatu Puławskiego z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Zarząd Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 27 czerwca 2019
Udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok – to najważniejsze z decyzji podjętych przez radnych podczas VIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego, która odbyła się 26 czerwca br.

Na gruncie zmian ustawowych, Zarząd Powiatu został zobowiązany do przygotowania i przedstawienia raportu podsumowującego działalność na przestrzeni minionego roku, w tym w szczególności realizację polityk, strategii, programów i uchwał. Przy braku zastrzeżeń do treści dokumentu, radni podjęli uchwałę o udzieleniu zarządowi wotum zaufania. „Za” opowiedziało się 15 radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Rada zaaprobowała sposób realizacji przez Zarząd Powiatu założeń uchwały budżetowej na 2018 rok, zatwierdzając – w drodze stosownej uchwały – sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu. Pozytywną ocenę w zakresie prowadzenia polityki finansowej powiatu wcześniej wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz poszczególne komisje rady, w tym Komisja Rewizyjna. Absolutorium dla zarządu poparło 16 z 18 radnych obecnych na sesji, przy dwóch głosach wstrzymujących.

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Powrót
`