Aktualności

IX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego, czerwone tło, białe litery, biała obwódka
Data publikacji: 22 sierpnia 2019
Porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28 sierpnia 2019 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas VIII sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 17.06.2019 r. do 16.08.2019 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku.
 7. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu puławskiego przez właściwe Nadzory Wodne w: Lublinie, Opolu Lubelskim, Rykach, Zwoleniu, Kozienicach, Puławach.
 8. Informacja nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Puławski do nauki w roku szkolnym 2019/2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Puławskiego do stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za okres styczeń – czerwiec 2019 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieokreślony na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach nieodpłatnego użytkowania zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Miasto Puławy, Gmina Miasto Puławy, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 586/8 o pow. 0,1115 ha oraz 586/30 o pow. 0,0534 ha.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości -  pomieszczeń w budynkach usytuowanych na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie przy ul. Pałacowej 4, oznaczonej numerem ewidencyjnym 362/4 o pow. 0,1400 ha, na okres jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2506L Osiny – dr. kraj. 17 położonej na terenie Gminy Żyrzyn kategorii drogi powiatowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`