Aktualności

XII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego - białe litery na czerwonym tle
Data publikacji: 25 października 2019
Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30 października 2019 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 25 września 2019r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XI sesji w dniu 25.09.2019r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 16.09.2019r. do 18.10.2019r.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu Puławskiego oraz Staroście Puławskiemu.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2018/2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Puławskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`