Aktualności

Projekt budżetu na 2020 rok

Zarząd Powiatu Puławskiego w trakcie sesji na Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach
Data publikacji: 21 listopada 2019
15 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu Puławskiego przekazał Radzie Powiatu Puławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt budżetu powiatu na 2020 rok.

Na wstępie należy podkreślić, że planując kwoty dochodów i wydatków budżetu trzeba mieć na uwadze wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące – to znaczy  wymóg co najmniej zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej. Jeżeli reguła ta nie jest zachowana budżet nie może być uchwalony.

Dochody budżetu Powiatu określone zostały w wysokości 139.047.077,31 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 126.865.615,64 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 12.181.461,67 zł.

Wydatki budżetu Powiatu określone zostały w wysokości 148.835.269,31 zł,  z tego: wydatki bieżące w kwocie  122.076.923,49 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 26.758.345,82 zł.

Deficyt budżetowy określono w wysokości  9.788.192 zł, a źródłami pokrycia tego deficytu będą między innymi przychody z planowanych do wyemitowania obligacji.

Wśród dochodów budżetu Powiatu najważniejszą pozycję stanowi subwencja oświatowa, określona  w wysokości  70.901.451  zł, co stanowi 50,99  % planowanych dochodów powiatu ogółem.  Subwencja wyrównawcza określona została w wysokości  5.851.348 zł. Na podstawową część  tej subwencji ma wpływ między innymi wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do wskaźnika dla wszystkich powiatów. W naszym powiecie wskaźnik ten wynosi 230,80%,  podczas gdy średnia dla wszystkich powiatów wynosi 287,95 %.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia obliczony jako iloraz bezrobocia w powiecie (B)  i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

Stopa bezrobocia w kraju na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 5,8 %, natomiast stopa bezrobocia w naszym powiecie na dzień 31.12.2018 r.  wyniosła 6,1 % .

W związku z tym, że wskaźnik B wyniósł 1,052 kwota uzupełniająca powiatowi puławskiemu nie przysługuje.

Ważną pozycję  w budżecie stanowi udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych , który wynosi 10,25 % wpływów  budżetu państwa i oszacowany  został na poziomie  26.641.220  złotych. 

Na zadania z zakresu administracji rządowej  określona została wysokość dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12.624.161 zł.

Ponad siedem  i pół miliona  złotych w budżecie powiatu  planuje się pozyskać z funduszy unijnych zarówno na projekty tzw. „ miękkie” w szczególności edukacyjne jak i na projekty „twarde”   inwestycyjne.

W projekcie budżetu zaplanowane zostały dotacje celowe z gmin z tytułu pomocy finansowej dla powiatu na realizację inwestycji drogowych w wysokości 3.075.449 zł, oraz dotacja  z Miasta Puławy dla SP ZOZ  w Puławach w kwocie 400.000 zł .

Zaplanowano również do pozyskania  środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.557.554 zł

Największy udział w wydatkach budżetu powiatu wynoszący 47,16  % ogółu wydatków  stanowią wydatki na oświatę i wychowanie.

Na zadania związane z transportem i utrzymaniem dróg w budżecie powiatu przeznaczono kwotę 18.971.478 zł  (12,78% wydatków ogółem), w tym na wydatki  inwestycyjne  13.951.994 zł.

Na szeroko rozumianą pomoc społeczną, w tym wydatki związane z programem 500 +  zaplanowano w budżecie powiatu kwotę  13.315.472,64 zł, tj. 8,95% wydatków ogółem.

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, tj. wydatki Państwowej Straży Pożarnej, wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym itp. zaplanowano kwotę 7.384.400 zł, co stanowi 4,97 % wydatków powiatu ogółem. Utworzono także rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym  w wysokości 300.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz potencjalne wydatki związane z udzielanymi poręczeniami dla SP ZOZ   przeznaczono  kwotę 1.239.642,00 zł , tj. 0,84% ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, w tym głównie z zakresu inwestycji drogowych.

Najważniejsze zaplanowane inwestycje na 2020 rok:

 • Przebudowa dróg powiatowych:
  • Nr 2552L Wąwolnica- Poniatowa – kwota 444.057,00 zł,
  • Nr 1437L na odcinku Niebrzegów – kwota 1.917.833,00 zł,
  • Nr 2529L, 2547L,2546L – na terenie gminy Kazimierz Dolny – kwota 2.753.355,00 zł,
  • Nr 1516L, Nr 1519L i Nr 2515L – tereny gmin Baranów, Kurów i Żyrzyn – kwota 8.494.704,00 zł,
  • Zaplanowano środki w wysokości 332.221 zł na opracowanie dokumentacji dróg Nr 2522L, Nr 2523L , Nr 2525L , Nr 2524L, Nr 2521L, Nr 2519L  na terenie gminy Janowiec i gminy Puławy. Opracowane dokumentacje są niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji, między innymi z Funduszu Dróg Samorządowych.
 • kontynuacja projektu „ E-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – kwota 5.553.167,82 zł,
 • kontynuacja projektu „ Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim” – kwota 1.571.522,00 zł
 • Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS nr 2 w Puławach – kwota 1.997.356,00 zł,
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole szkół nr 2 w Nałęczowie – kwota 869.590,00 zł,
 • „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego” – kwota 768.116 zł,
 • dotacja dla SP ZOZ Puławy na „ Modernizację oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Puławach” - kwota  1.200.000,00 zł,
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy PSP w Puławach” – kwota 300.000,00 zł.
 • „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach” – kwota 24.600,00 zł.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu przedłożył projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako narzędzie umożliwiające ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Narzędzie to pozwala, w oparciu o prognozy poszczególnych kategorii określonych w art. 226 ww. ustawy, ocenić możliwości inwestycyjne  jednostki samorządu terytorialnego oraz kształtowanie się ich zdolności kredytowych. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający  poza rok budżetowy.

W wieloletniej  prognozie  finansowej  zawarte są załączniki  zawierające: prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat, wykraczających poza rok budżetowy.

Powrót
`