Aktualności

XIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego, białe litery na czerwonym tle
Data publikacji: 09 grudnia 2019
Porządek obrad XIV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 18 grudnia 2019 r. godz. 14.30, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 27 listopada 2019r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIII sesji w dniu 27.11.2019r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18.11.2019r. do 12.2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Puławskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 20 marca 2019r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2019r. dla Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Puławskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/243/2009 Rady Powiatu w Puławach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski.
 15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Janusz Wawerski

Powrót
`