Aktualności

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie prośby Wójta Gminy Puławy o udzielenie przez powiat puławski pomocy finansowej dla gminy Puławy na budowę stadionu sportowego w Gołębiu

Murawa boiska.
Data publikacji: 31 grudnia 2019
W listopadzie br. Wójt Gminy Puławy skierował wniosek, adresowany do Starosty Danuty Smagi, będącej zarazem Przewodniczącą Zarządu Powiatu oraz do Rady Powiatu Puławskiego, o udzielenie z budżetu powiatu puławskiego pomocy finansowej dla gminy Puławy w wysokości 700 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Gołąb”. Poniżej przedstawiamy stanowisko Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie.

Puławy, dnia 30 grudnia 2019 r.

PK.033.14.2019.KL

       

Pan Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy  

 

Odnosząc się do pisma przedłożonego w dniu 20 listopada 2019 r., w którym sformułował Pan prośbę o udzielenie przez powiat puławski pomocy finansowej dla gminy Puławy na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Gołąb”, poniżej przedstawiamy stanowisko Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie.

W dniu 20 listopada 2019 r., przywołane wyżej pismo było przedmiotem uwagi Zarządu, który po rozpatrzeniu merytorycznych i prawnych aspektów sprawy, skierował ją do zaopiniowania przez właściwe komisje Rady Powiatu Puławskiego. Wniosek został przedłożony pod obrady Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, których posiedzenia odbyły się odpowiednio 25 listopada, 26 listopada oraz 11 grudnia 2019 r. Wyrażone przez radnych stanowisko wskazuje na brak możliwości udzielenia dofinansowania do realizowanej przez gminę Puławy inwestycji. Powyższą opinię podziela także Zarząd Powiatu.

Podniesiona przez Pana argumentacja nie stanowi dostatecznej i rzeczowej podstawy do wsparcia zadania przez powiat puławski, wskazując zarazem na potrzebę wyjaśnienia pewnych aspektów współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a samorządami gminnymi.

Swoisty model finansowania budowy i remontów dróg powiatowych, przy współfinansowaniu ich realizacji przez samorządy gminne, funkcjonuje z powodzeniem od początku powstania powiatu i dotyczy nie tylko gminy Puławy, lecz wszystkich gmin powiatu puławskiego.

U podstaw przyjętego mechanizmu współpracy leży wspólna wola poprawy stanu powiatowej infrastruktury drogowej, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców naszego obszaru, jak również jest ważnym czynnikiem determinującym jego atrakcyjność gospodarczą, turystyczną i inwestycyjną. Realizacja tego założenia w dostatecznym tempie wyłącznie działaniami powiatu niestety nie byłaby możliwa. Zwracamy przy tym uwagę, że w założeniach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, za drogi powiatowe uznaje się trakty o znaczeniu ponadlokalnym. W istocie drogi te w głównej mierze przenoszą ruch miejscowy, stanowiąc swoiste uzupełnienie sieci dróg gminnych. Zasadniczymi beneficjentami inwestycji wykonywanych na drogach powiatowych są więc mieszkańcy poszczególnych gmin i miejscowości, na obszarach których zadania te są realizowane.

Niejako wbrew Pana twierdzeniom, dotyczącym ograniczaniu przez samorząd gminny realizacji innych przedsięwzięć z zakresu zadań własnych gminy, z uwagi na współfinansowanie remontów dróg powiatowych, należy wskazać, że po stronie powiatu również ma miejsce znaczne ograniczenie wydatków, dokonywanych na inne cele. Stosowany model współpracy jest więc kompromisem, wymagającym od obydwu stron wysiłku finansowego oraz weryfikacji własnych priorytetów inwestycyjnych, ale przynoszącym równomierne korzyści. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że samorząd powiatowy, dążąc do jak najefektywniejszego wykorzystania środków własnych oraz powierzanych przez gminy, skutecznie wykorzystuje zewnętrzne instrumenty finansowania inwestycji. Dobrym przykładem jest trwająca modernizacja drogi powiatowej nr 1437L na odcinku Niebrzegów – DW 845, którą wspierają środki pozyskane przez zarząd powiatu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 142 899 zł. Relatywnie niskim nakładem finansowym po stronie powiatu puławskiego i gminy Puławy, możliwa jest realizacja inwestycji na znaczącym, liczącym ponad 4 kilometry odcinku drogi.

W tym miejscu, odniesienia wymaga również sformułowane przez Pana stwierdzenie, że gmina jest jednostką samorządową pozostającą względem powiatu w gorszej sytuacji finansowej. Nie znajdując w treści Pana wywodu wniosków, na jakich oparł Pan powyższą ocenę, pragniemy wyjaśnić, że działalność powiatu, a tym samym realizacja powierzonych mu zadań, opera się głównie na środkach przekazywanych z budżetu centralnego w ramach subwencji ogólnej i dotacji. Powiat nie realizuje w istocie dochodów własnych w takiej formule jak ma to miejsce w przypadku gmin (podatki, opłaty lokalne). Przyjmując dochody powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca z dochodami w przeliczeniu na mieszkańca poszczególnych gmin z terenu powiatu puławskiego, może się okazać, że ta proporcja jest znacznie korzystniejsza w przypadku poszczególnych gmin.

Reasumując, pragniemy wyrazić swoją wdzięczność za dotychczasową współpracę z gminą Puławy w zakresie realizacji inwestycji na drogach powiatu puławskiego. Wyrażamy także nadzieję, że przytoczone wyżej wyjaśnienia pozwolą Panu głębiej zrozumieć jej istotę i zasady, na jakich została oparta. Liczymy, że wspólne działania w tym zakresie będą kontynuowane, niosąc kolejne korzyści dla mieszkańców gminy, jak i całego powiatu.

Odnosząc się do meritum – w treści swojego pisma wyraził Pan pogląd, że stadion sportowy w Gołębiu będzie z całą pewnością obiektem o znaczeniu ponadlokalnym. Przytoczona przez Pana argumentacja, w ocenie Zarządu, nie stanowi niestety wystarczającego poparcia tej tezy. Zarząd Powiatu nie ma najmniejszych wątpliwości, że dla społeczności gminy Puławy, w szczególności Gołębia i miejscowości po prawej stronie Wisły, jest to inwestycja doniosła i potrzebna. Cieszy nas również zadeklarowana przez Pana możliwość udostępniania przyszłego stadionu dla potrzeb realizacji zadań powiatu, jak organizacja Dożynek Powiatowych czy zawodów sportowo-pożarniczych, które w myśl przyjętej tradycji, odbywają się co roku w kolejnych gminach powiatu. Niemniej, ewentualność sporadycznego wykorzystania obiektu przez samorząd powiatowy nie jest wystarczającym argumentem dla uznania go za inwestycję o istotnym znaczeniu także dla mieszkańców pozostałych, dziesięciu gmin powiatu puławskiego. Formułowane przez Pana wnioski mogą prowadzić do konkluzji, że wszystkie kompleksy sportowe tego typu, zlokalizowane na terenie powiatu – jak choćby te w Górze Puławskiej, Kurowie, Nałęczowie czy Kazimierzu Dolnym – należy oceniać w kategorii obiektów ponadgminnych, co stanowiłoby podstawę do partycypacji przez powiat w kosztach ich budowy, modernizacji czy utrzymania.

Należy także dodać, że jednostki samorządu terytorialnego powiatu puławskiego wraz z samym powiatem, co do zasady nie udzielały sobie nawzajem pomocy finansowej w takich sytuacjach, jak określona w Pańskim wniosku. Podstawą dla udzielenia pomocy finansowej bądź rzeczowej między jednostkami samorządu były tylko sytuacje nadzwyczajne, losowe czy też podejmowane w ramach przyjętego i ogólnie zaaprobowanego modelu finansowania (tak jak to miejsce w sprawie remontu dróg powiatowych).

Podsumowując, pragniemy wskazać, że Zarząd Powiatu z wielką radością przyjmuje wszelkie informacje o podejmowanych inicjatywach, służących rozwojowi wszystkich gmin powiatu, w szczególności wówczas, gdy jest to związane ze wzrostem komfortu życia mieszkańców bądź zwiększeniem ich bezpieczeństwa. Podzielamy ogromną radość z przeprowadzonej rozbudowy budynku szkolnego w Gołębiu, który zyskał nie tylko dodatkową przestrzeń do zajęć dydaktycznych, ale i wspaniałe zaplecze sportowe. Zwracamy jednak uwagę, że miejsce zamieszkania, relacje osobiste czy zawodowe Starosty i Członków Zarządu Powiatu nie stanowią okoliczności, mogących mieć znaczenie przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Motywowane tym działanie, czy choćby jego oczekiwanie, w naszej opinii byłoby wręcz niestosowne, jeżeli nie naruszające obowiązujące przepisy.

 

Zarząd Powiatu Puławskiego

Powrót
`