Aktualności

Geodezja w powiecie puławskim coraz bardziej cyfrowa

Tachimetr.
Data publikacji: 31 stycznia 2020
W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Puławach kontynuuje realizację projektu ,,E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, działanie 2.1.Cyfrowe Lubelskie.

Jednym z głównych elementów projektu jest utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków). Modernizacja baz danych obejmuje:

 • część gminy Kurów z wyłączeniem Kurowa oraz Płonek (obręby przewidziane do dostosowania) wykonawca firma MGGP wartość podpisanej umowy wynosi 1 562 100,00 zł (zadanie zrealizowane).
 • część gminy Janowiec obręby Janowice i Brześce (pozostałe obręby na obszarze gminy Janowiec objęte zostały dostosowaniem) wykonawca firma Geodeta s. c. wartość podpisanej umowy wynosi 287 591,00 zł (zadanie zrealizowane),
 • gminę Żyrzyn wykonawca firma GEOPOL wartość podpisanej umowy wynosi 1 708 000,00 zł. W ramach realizacji umowy przewidziano ponadto dostosowanie baz danych EGIB dla jednostek ewidencyjnych: miasto Puławy, gm. Baranów, miasto Kazimierz Dolny, gm. Końskowola, gm.  Markuszów oraz miasto Nałęczów (zadanie w zakresie dostosowania zostało zrealizowane),
 • gminę Nałęczów firma MGGP wartość zadania wynosi 846 240,00 zł (w trakcie realizacji),
 • gminę Puławy firma GEOPOL wartość zadania wynosi 1 562 100,00 zł (w trakcie realizacji),
 • gminę Kazimierz Dolny obszar wiejski z wyłączeniem obrębu Bochotnica OPGK Olsztyn wartość zadania wynosi 765 000,00 zł (w trakcie realizacji).

Na chwilę obecną zrealizowano prace obejmujące nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych dla obszaru części gminy Kurów i Janowiec. Ponadto podpisane są umowy na inspektora dla pozostałych zadań tj. obiektu Żyrzyn, Puławy, Nałęczów obszar wiejski, Kazimierz Dolny obszar wiejski.


Ortofotomapa

W ramach projektu wykonano cyfrową ortofotomapę, która wykorzystywana jest przez Wykonawców prac modernizacyjnych między innymi do celów ustalenia granic działek ewidencyjnych. Ortofotomapa została przyjęta do CODGiK i obecnie jest powszechnie dostępna poprzez ogólnopolski geoportal pod adresem https://www.geoportal.gov.pl/  lub przez System Informacji Przestrzennej Powiatu Puławskiego.


System Informacji Przestrzennej (SIP)

System, który dostępny jest pod adresem http://sip.pulawy.powiat.pl/ został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosiła 2 282 511,00 zł, kwota dofinansowania z EFRR 1 940 134,34 zł.

W ramach nowego zadania podniesiono poziom usług w zakresie udostępniania danych rzeczoznawcom majątkowym – rejestr cen i wartości nieruchomości do poziomu dojrzałości 4 oraz zapytania komornicze również do poziomu 4. Obecnie uruchomione usługi umożliwiają automatyczne pobranie danych przez rzeczoznawców majątkowych z rejestru cen i wartości nieruchomości. System generuje automatycznie dokument obliczenia opłaty, dane z rejestru cen oraz licencję na udostępnione dane. Płatność realizowana jest za pomocą usługi paybynet. Automatyzacja udostępnienia danych na rzecz komorników również została zrealizowana i obecnie nie wymaga działania po stronie urzędu.

W ramach nowego projektu wdrożono ponadto usługi:

 1. E-usługę udostępniania danych EGiB z powiatowego zasobu geodezyjnego i
 2. E-usługę udostępniania rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie baz danych EGiB z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  
 3. E-usługę udostępniania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej z  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. E-usługę udostępniania zbiorów danych GESUT z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 5. E-usługę udostępniania zbiorów danych BDSOG z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.       
 6. E-usługę udostępniania zbiorów danych BDOT500 z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.                   
 7. E-usługę umożliwiająca zamówienie wypisu, wyrysu, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 8. E-usługę koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 9. E-usługę udostępniania danych z  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz w trybie art. 12 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w związku z art. art. 21 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.            

Wdrożone usługi w znacznym stopniu ułatwiają dostęp do danych posiadanych przez tutejszy Urząd. Tutaj klient może zamówić mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis oraz inne materiały zasobu bez wychodzenia z domu! Na portalu można złożyć także wniosek na naradę koordynacyjną. Zamówione materiały dostarczone zostaną  elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej. Należy jednak pamiętać, że część wdrożonych usług wymaga złożenia stosownego wniosku celem otrzymania dostępu do usługi tak jak to ma miejsce w przypadku zapytań komorniczych czy rejestru cen i wartości nieruchomości.


SIP coraz bardziej powszechny…

W celu uzyskania informacji w zakresie korzystania z SIP uruchomiono licznik odwiedzin. Na dzień 09.04.2019 r. odnotowano ponad 420 tysięcy wejść.

Na dzień 13.01.2020 r. (godzina 14:07)  odnotowano 559 491 wejść. Na przestrzeni dziewięciu miesięcy daje to 139,5 tys. odwiedzin co przekłada się na około 15,5 tys. miesięcznie i ostatecznie stanowi to około 500 odwiedzin dziennie.


Kolejne usprawnienia

Mając na względzie usprawnienia pracy wdrożono w PODGiK płatność kartami płatniczymi.

Na uwagę zasługuje fakt, że za pomocą wdrożonego wcześniej i zasilonego danymi w ramach pierwszego projektu ,,system obsługi geodetów - portal geodety” zgłaszanych jest około 90% zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących powiatu puławskiego. Przeprowadzone działania w zakresie skanowania, indeksowania oraz implementacji operatów technicznych umożliwiły automatyzację w zakresie opracowywania części zgłoszeń prac geodezyjnych. Wraz z zakończeniem prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów na terenie powiatu projekt e-Geodezja umożliwi Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej praktycznie całkowitą automatyczną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych.

 W styczniu 2020 r. została uruchomiona jako jedna z pierwszych w Polsce usługa dostępu do bazy PESEL dająca trzy funkcjonalności udostępnione poprzez usługę sieciową ZSiN. Wdrożona została usługa weryfikacji danych osoby fizycznej zgromadzonych w ewidencji ze zgodnością z rejestrem PESEL, wprowadzono pobieranie danych dotyczących osoby fizycznej takich jak np. imiona rodziców, adres, numer dokumentu tożsamości z rejestru PESEL wprost do zasobu ewidencji, oraz zaimplementowano możliwość przeszukania rejestru w celu określenia numeru PESEL dla wybranego podmiotu.

W 2019 r. uruchomiono usługę pobierania informacji o księdze wieczystej poprzez szynę ZSiN. Wdrożenie tej funkcjonalności było możliwe dzięki specjalnemu modułowi przygotowanemu przez GUGiK oraz pracom zrealizowanym przez autora oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia EGIB.

Logotypy dofinansowania

Powrót
`