Aktualności

XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego - białe litery na czerwonym tle
Data publikacji: 19 lutego 2020
Porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 26 lutego 2020 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIV sesji Rady Powiatu w dniu 18 grudnia 2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 11 grudnia 2019 r. do 11 lutego 2020 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w 2019 roku.
 8. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach dotacji celowej w wysokości 392 000,00 zł.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Puławskiego
  z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Miasto Puławy, Gmina Miasto Puławy, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1420/1 o pow. 0,0788 ha.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
  w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty Puławskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Powrót
`