Aktualności

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Aktywny samorząd - napis i logo. Zarys kształtu Polski.
Data publikacji: 25 lutego 2020
Powiat Puławski w roku 2020 po raz kolejny zadeklarował przystąpienie do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1. MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2. MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (nie dot. obszaru A zadanie 2, 3 i 4, obszaru B zadanie 3, obszaru C zadanie 3 i 4 oraz modułu II) i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

Przypominamy, że wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl oraz  www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”, a także  w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5).

Terminy składania wniosków:

- dla modułu I: do 31 sierpnia 2020 r.

- dla modułu II: do 31 marca 2020 r.  (rok akademicki 2019/2020 semestr letni).

LOga: PCPR w Puławach, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, herb powiatu puławskiego

Powrót
`