Aktualności

Informacje z XV Sesji Rady Powiatu Puławskiego

Informacje z XV Sesji Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 27 lutego 2020
26 lutego 2020 r. w puławskim Starostwie odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego. Radni podjęli szereg uchwał, odbyli dyskusję na temat gospodarowania mieniem powiatowym, złożyli interpelacje dot. usprawnienia ruchu drogowego w gminie Nałęczów oraz w zakresie zieleni w gminie Kazimierz Dolny, a także wysłuchali informacji dyrektora SP ZOZ na temat zagrożeń i podejmowanych działań prewencyjnych dot. koronawirusa.

Ponadto radni zapoznali się i przyjęli sprawozdania: z wykonania uchwał Rady i z pracy Zarządu, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w ubiegłym roku, z pracy stałych komisji Rady Powiatu. Podjęto także uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady w bieżącym roku, udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach dotacji celowych. Przyjęto uchwały porządkowe w zakresie funkcjonowania szkół,oraz „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016-2022”, ustalono zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Sesja Rady Powiatu Puławskiego - Zarząd PowiatuSesja Rady Powiatu PuławskiegoSesja Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`