Aktualności

WAŻNE: aktualizacja z 20 marca 2020 r. informacji dot. organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Puławach

Pracy Starostwa Powiatowego w Puławach w okresie koronawirusa
Data publikacji: 20 marca 2020
W nawiązaniu do podanej w dniu 16.03.2020 r. informacji o sposobie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Puławach w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na skutek zakażeń wirusem SARS-Cov-2, przedstawiamy aktualizację informacji o pracy tut. urzędu.

Mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców powiatu oraz pracowników Starostwa wprowadzony zostaje w okresie od 17 marca 2020 r. do odwołania zakaz bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Puławach.

 • Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie.
 • Wszelkie dokumenty i wnioski do Starostwa w zamkniętych kopertach, należy pozostawiać w pojemnikach, które znajdują się w przedsionku głównego wejścia do budynku Starostwa (od ulicy Głębokiej). W przypadku dokumentów, które nie mieszczą się w kopercie, należy je umieścić na przeznaczonych do tego stolikach.
 • Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 • Odwołuje się wszelkie rozprawy administracyjne i wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach wyznaczone od 17 marca 2020 r.
 • Zawiesza się funkcjonowanie punktu kasowego w Starostwie.
 • W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta, po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z merytorycznym pracownikiem Starostwa oraz uznaniu przez pracownika o konieczności osobistego stawiennictwa interesanta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.
 • Klienci Biura Paszportowego w Puławach będą obsługiwani po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu w godz. od 10:00 do 12:00. Sprawy związane ze złożeniem wniosku o paszport lub wydaniem paszportu będą załatwiane tylko w wyjątkowych, udokumentowanych przypadkach. Zalecany jest kontakt telefoniczny.
 • Do czasu obowiązywania zmian, Starosta Puławski zawiesza naliczanie kar osobom, które nie dopełniły obowiązków związanych z zarejestrowaniem pojazdu, zawiadomieniem urzędu o sprzedaży lub zakupie pojazdu w terminie 30 dni. Ulga dotyczyć będzie wyłącznie spraw, w których 30-dniowy termin upłynął nie wcześniej niż 16 marca br.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia pracy Wydziału Komunikacji i Dróg

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, a także osób pracujących w urzędzie oraz realne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, Wydział Komunikacji i Dróg od wtorku (17 marca 2020 r.) ogranicza realizację niektórych usług.

Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów oraz inne sprawy realizowane przez wydział, nie wymagające obecności interesanta, będzie można składać w punkcie przy wejściu głównym do starostwa, drogą elektroniczną (platforma ePUAP) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji znajduje się przydatny poradnik w tym zakresie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kierowco-nie-stoj-w-kolejce-dzialaj-online?fbclid=IwAR3Gfqs8r__Q_aa5pMzf-hhwHmpNfI2Rr-gqu_j-kq3cAE49Y2AHPyJJJmE

Informujemy ponadto, że wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg za pośrednictwem internetu zostają anulowane. Strona służąca do internetowego umawiania wizyt zostaje zawieszona do odwołania.

Pozostałe sprawy załatwiane przez wydział są zawieszone do odwołania.

Numery telefonów w sprawach pilnych:

 • rejestracja pojazdów - 81 8861180, 81 8861188,
 • prawa jazdy - 81 8861124,
 • transport - 81 8861123,
 • drogi oraz kontrola SKP i OSK - 81 8874873.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia pracy Wydziału Geodezji

W związku z działaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników urzędu, rekomenduje się aby sprawy urzędowe załatwiać:
 • telefonicznie  
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • poczty elektronicznej
 • z wykorzystaniem e-usług Portalu Obsługi Klienta dostępnych pod adresem: https://pulawy.geoportal2.pl/map/mat/mat.php
 • przesyłając wnioski lub pisma za pośrednictwem operatora pocztowego.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w chwili obecnej nie przewiduje się zmian w organizacji pracy Wydziału Geodezji. Wydział będzie czynny w standardowych godzinach pracy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z wyjątkiem środy w godzinach od 8:00 do 16:00.
 
Apeluje się jednak o ograniczenie wizyt osobistych w urzędzie tylko do sytuacji, w których jest to niezbędne.
 
Dane kontaktowe do Wydziału Geodezji
Wydział Geodezji - sprawy związane z obsługą ewidencji gruntów i budynków (wydawanie wypisów, wyrysów), obsługa rzeczoznawców, projektantów, komorników
 
 

Gmina Baranów

Tel.  81 886 11 21

Gmina Końskowola

Gmina Markuszów

Gmina Nałęczów

Gmina Żyrzyn

Gmina Kazimierz Dolny – obszar wiejski

Tel. 81 886 11 50

Gmina Kazimierz Dolny – miasto

Gmina Kurów

Gmina Nałęczów – miasto

Tel. 81 886 11 18

Miasto Puławy

Gmina Janowiec

Tel. 81 886 11 19

Gmina Puławy

Gmina Wąwolnica

Projektanci, komornicy, rzeczoznawcy - cały powiat

Tel. 81 886 11 20

Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału

Tel. 81 886 11 51

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

e-mail podgik@pulawy.powiat.pl materiały zasobu https://pulawy.geoportal2.pl/map/mat/mat.php

Kierownik PODGiK

Tel. 81 886 11 72

Udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Tel. 81 886 11 27

Prowadzenie PZGiK

Tel. 81 886 11 26

 
 
Oddział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
 
e-mail brzezinski@pulawy.powiat.pl Tel. 81 886 11 81 wniosek na naradę koordynacyjną https://pulawy.geoportal2.pl/map/mat/mat.php
Dane przestrzenne publikowane są na stronie http://sip.pulawy.powiat.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia pracy Wydziału Architektury i Budownictwa:

W związku  z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczeniami dostępu interesantów bezpośrednio do Wydziału Architektury i Budownictwa uprzejmie informuję, że Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Puławach realizuje zadania własne na bieżąco. Wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki w trybie dotychczasowym.
 
Wszelka korespondencja (także pozwolenia na budowę łącznie z dokumentacją projektową) kierowana będzie za pośrednictwem poczty.
 
Bezpośrednie wydanie korespondencji (pozwolenie na budowę łącznie z projektem budowlanych) będzie możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału.
 
Jednak w trosce o nasze wspólne dobro zachęcam do kontaktu telefonicznego z poszczególnymi pracownikami Wydziału  pod numerami telefonu:
 • Sprawy z terenu gminy Końskowola, Wąwolnica, gminy Puławy: (81) 886-11-42
 • Sprawy z terenu gminy Kazimierz Dolny, Nałęczów, Markuszów, Baranów: (81) 886-11-43
 • Sprawy z terenu gminy Żyrzyn, Kurów: (81) 886-11-45
 • Sprawy z terenu gminy Janowiec, Miasto Puławy:  (81) 886-11-35
 • Sprawy dotyczące  zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
  (81) 886-11-45
 • Kierownik Wydziału (81) 886-11-40
 • Z-ca kierownika Wydziału (81) 886-11-35

 

Powrót
`