Aktualności

Ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 21 maja 2020 roku o I przetargach ustnych nieograniczonych na najem 3 miejsc postojowych oznaczonych numerami 4, 21 i 30, usytuowanych na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 956/5 o pow. 0,0733 ha, st

Ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 21 maja 2020 roku o I przetargach ustnych nieograniczonych na najem 3 miejsc postojowych oznaczonych numerami 4, 21 i 30, usytuowanych na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 956/5 o pow. 0,0733 ha, st
Data publikacji: 25 maja 2020
Starosta Puławski działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 23/2020 Starosty Puławskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na najem 3 miejsc postojowych oznaczonych numerami 4, 21 i 30, usytuowanych na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.

Szczegółowe rozmieszczenie miejsc postojowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dla przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy w Puławach - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00061072/5.

Przedmiotowe miejsca postojowe objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

Szczegółowe godziny odbywania przetargów:

 1. Miejsce postojowe nr 4 o pow. 9,25 m2godz. 9:00
 2. Miejsce postojowe nr 21 o pow. 9,25 m2godz. 10:30
 3.  Miejsce postojowe nr 30 o pow. 9,25 m2godz. 12:00

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU

Miejsca postojowe zlokalizowane na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha przy ul. Reymonta w Puławach.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sienkiewicza – Składowa” w Puławach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/153/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 2004 r., stwierdza się, że działka numer 956/5 przy  ul. W. Reymonta w Puławach, położona jest w obrębie oznaczonym symbolami:

 • „23 U” z przeznaczeniem terenu pod zespół garaży i otwartych miejsc parkingowych;
 • „27 KDD/D” z przeznaczeniem terenu pod dojazd.

II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu:

 1. za miejsce postojowe numer 14 wynosi 29,00 zł netto;
 2. za miejsce postojowe numer 21 wynosi 29,00 zł netto;
 3. za miejsce postojowe numer 30 wynosi 29,00 zł netto.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.  

2. Wpłata jednego wadium na dane miejsce postojowe upoważnia do wylicytowania tylko jednego wskazanego w tytule przelewu miejsca postojowego.

3. Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach  al. Królewska 19, w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli nr 88 8741 0004 0007 68858 2000 0060 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 5 czerwca 2020 r.

W tytule przelewu należy podać numer miejsca postojowego, którego wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru miejsca postojowego,  winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

4. Wysokość jednego postąpienia,  nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

1. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na najem miejsc postojowych, oznaczonych numerami 4, 21 i 30 odbędą się w dniu 9 czerwca 2020 roku o godz. 9.00, 10:30 i 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 102.

2. Przetargi prowadzi Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.

3. przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargów dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargów.

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

 • dowód wpłacenia wadium,
 • dowód osobisty,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia),
 • pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsc postojowych przy ul. Reymonta w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),

ponadto w przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.

2. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

3. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.

V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

1. Starosta Puławski może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

2. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r  poz. 1490).

3. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązująca stawkę VAT w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.

4. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego miejsca postojowego oraz najbliższego otoczenia.

5. Wynajmujący zastrzega, że we wszystkich umowach, które zostaną zawarte z wyłonionymi w postępowaniach przetargowych podmiotami znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.

                                                                                                                                                                                              

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

 

UWAGA:
Mając na uwadze ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem, powodującym zachorowania na COVID-19 osoby, które będą uczestniczyły w przetargu proszone są o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 

Powrót
`