Aktualności

Informacja o realizacji Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł III

Osoba na wózku inwalidzkim.
Data publikacji: 27 maja 2020
Powiat Puławski przystąpił do programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł III. Bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że w ramach programu osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się o pomoc finansową, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Adresatami udzielanej pomocy w ramach programu są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnikami środowiskowych domów pomocy samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają e wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 r. ż) uczestnikami zajęć rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 r. ż. ) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.  

Możliwość składania wniosków jest w trybie ciągłym od dnia 10 kwietnia do dnia 4 września 2020 r. drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl. bądź w wersji papierowej w siedzibie PCPR.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie https://pfron.org.pl oraz w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5).

Powrót
`