Aktualności

XVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 14.00

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 16 czerwca 2020
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.  Radni Rady Powiatu mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVI sesji Rady Powiatu w dniu 13 maja 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 4 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Puławskiego.
 7. Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2019.
 8. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2019 r.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Janusz Wawerski

Powrót
`