Aktualności

Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2019 rok

Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2019 rok
Data publikacji: 16 czerwca 2020
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach został zamieszczony raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2019 rok. Zgodnie z art. 30a ust. 1 – 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920), Zarząd Powiatu co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. W roku 2020, z uwagi na sytuację epidemiczną, Sejm przyjął ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wydłuża termin na złożenie przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego raportów o stanie powiatu o 60 dni.

 

Link do uchwały: https://sppulawy.e-biuletyn.pl/upload/pliki/Uchwala_Nr_412-2020_w_sprawie_przedlozenia_Radzie_Powiatu_Pulawskiego_raportu_o_stanie_powiatu_za_2019_rok.pdf

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. W myśl art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.       Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego w załączeniu.

W związku z powyższym informujemy, że sesja Rady Powiatu Puławskiego, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium, odbędzie się 30 czerwca 2020 r. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego powinni swoje zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób złożyć do 29 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.33 KB]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby udzielającej poparcia/biorącej udział w debacie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.50 KB]

Powrót
`